การใช้ Will และ Going to

การใช้ Will และ Going to

การใช้ Will และ Going to พบได้บ่อยครั้งในการใช้ภาษาอังกฤษ ในบทเรียนนี้จะอธิบายถึงการใช้ ทั้ง 2 คำนี้ว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร พร้อมตัวอย่างประกอบที่เข้าใจได้ง่าย

ความหมาย

Will และ Going to มีความหมายเหมือนกันคือหมายถึง “จะ” ใช้เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ทั้ง 2 คำนี้มีจุดที่แตกต่างกัน

โครงสร้างประโยค

Will
Subject + will + v.1

Going to
Subject + be going to + v.1

***be = verb to be (is/am/are)
***v.1 = verb 1 (คำกริยาช่องที่ 1)

โครงสร้างประโยคของการใช้ Will และ Going to นั้นคล้ายกันคือ
ประธาน (Subject) ตามด้วย will หรือ be going to และตามด้วยคำกริยาช่องที่ 1 (v.1)

การใช้ Will และ Going to

  1. Will ใช้ในการบอกว่าจะทำ เป็นตัดสินใจโดยทันที โดยที่ไม่ได้คิดหรือวางแผนไว้ก่อน
  2. Will ใช้ในการคาดเดาหรือแสดงความคิดเกี่ยวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  1. Going to ใช้ในการพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีคิดหรือวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าจะทำ
  2. Going to ใช้ในการพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อนข้างแน่นอน (มีหลักฐานหรือเหตุผลประกอบ)

แผนภาพแสดงความแตกต่างของ Will และ Going to

จากแผนภาพแสดงความแตกต่างของการใช้ Will และ Going to โดยที่ will นั้นเป็นการตัดสินใจโดยทันที ณ เวลาที่พูด โดยที่ไม่ได้คิดหรือวางแผนไว้ก่อน แตกต่างจาก Will ที่จุดที่ตัดสินใจคือจุดที่อยู่ก่อนเวลาที่พูด ซึ่งเป็นคิดหรือวางแผนไว้ก่อนแล้ว

จุดตัดสินใจของการใช้ Will

จุดตัดสินใจของการใช้ Going to

ตัวอย่าง #1

A: Eric is in hospital.
(Eric อยู่โรงพยาบาล)
B: Really, I didn’t know, I will go and visit him.
(จริงเหรอ ฉันไม่รู้เลย ฉันจะไปเยี่ยมเขา)

จากตัวอย่าง B ทราบข่าวว่า Eric อยู่โรงพยาบาลจาก A และพูดออกไปว่าจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล เป็นการตัดสินใจโดยทันที ณ เวลานั้น เป็นการใช้ Will ในประโยคที่บอกว่าจะทำ โดยไม่ได้วางแผนไว้ก่อน

A: Eric is in hospital.
(Eric อยู่โรงพยาบาล)
B: Yes, I know. I am going to visit him tomorrow.
(ฉันทราบแล้ว ฉันจะไปเยี่ยมเขาพรุ่งนี้)

ตัวอย่างที่ 2 เป็นการใช้ Going to มีการคิดหรือวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าจะทำ
B ได้ทราบข่าวจาก A ว่า Eric อยู่โรงพยาบาล แต่ B รู้ข่าวก่อนแล้ว และพูดออกไปว่าจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล แต่ต่างกันกับประโยคแรกตรงที่ B คิดว่าจะไปเยี่ยม B อยู่ก่อนแล้ว

ตัวอย่าง #2

I have saved some money because I am going to buy a new car.
ฉันเก็บเงินเพราะว่าฉันจะซื้อรถคันใหม่

ตัวอย่างนี้เป็นการใช้ Going to ในประโยคที่มีการคิดหรือวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าจะทำเพราะมีการวางแผนการซื้อรถไว้ก่อนแล้ว

ตัวอย่าง #3

I crashed my car into a tree. I will buy another car.
ฉันขับรถชนต้นไม้ ฉันจะซื้อรถคันใหม่

จากประโยคตัวอย่างเป็นการใช้ Will โดยที่ไม่ได้คิดหรือวางแผนไว้ก่อน
เพราะขับรถชนต้นไม้ จึงจำเป็นต้องซื้อรถคันใหม่

ตัวอย่าง #4

Look at those black clouds. It is going to rain.
ดูก้อนเมฆสีดำเหล่านั้นสิ ฝนกำกำลังจะตกแน่เลย

I think it will rain tomorrow.
ฉันคิดว่าฝนจะตกพรุ่งนี้

การใช้ Will และ Going to ในตัวอย่างนี้พูดถึง
Going to ใช้ในการพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อนข้างแน่นอน (มีหลักฐานหรือเหตุผลประกอบ) จากตัวอย่าง มีเหตุที่บอกว่าฝนจะตก คือก้อนเมฆดำ
Will ใช้ในการคาดเดาหรือแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เป็นเพียงแค่การคาดเดา

การใช้ Going to ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่า มีความแน่นอนหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากกว่าการใช้ will

ตัวอย่าง #5

I will be a doctor.
I’m going to be a doctor.

ฉันจะเป็นหมอ

ประโยคที่ยกตัวอย่างมาถูกทั้งคู่ แต่สิ่งที่สื่อออกมาแตกต่างกันเล็กน้อย
ถ้าย้อนกลับไปดู ภาพของจุดตัดสินใจระหว่าง Will กับ Going to

ถ้าใช้ Will จะหมายถึงก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นหมอ เพิ่งจะตัดสินใจและพูดออกมาเลย
ถ้าประโยคที่ใช้ Going to จะหมายถึง คิดไว้ก่อนแล้วว่าในอนาคตอยากจะเป็นหมอ

Gonna

Gonna เป็นคำที่ใช้แทน going to เป็นคำที่ไม่เป็นทางการ มีความหมายว่า “จะ” เหมือนกับคำว่า going to ส่วนใหญ่ใช้ในการพูดมากกว่าการเขียน และพบเจอได้บ่อยในเพลง

It is going to rain.
It is gonna rain.

ฝนกำลังจะตก

One day I’m going to be a star.
One day I’m gonna be a star.

สักวันหนึ่ง ฉันจะต้องเป็นดารา

สรุป

การใช้ Will และ Going to ในภาษาอังกฤษสามารถพบเจอได้บ่อยครั้ง ถึงแม้จะมีความหมายที่เหมือนกัน หรือในบางประโยคใช้แทนกันได้ แต่ก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อย

Will ใช้ในประโยคที่ตัดสินใจโดยทันที โดยที่ไม่ได้คิดหรือวางแผนไว้ก่อน
Will ใช้ในการคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Going to ใช้เมื่อเมื่อการคิด วางแผน หรือตัดสินใจมาก่อนแล้ว
Going to เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้สูงกว่า ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมีเหตุการณ์หรือหลักฐานประกอบ เช่น ท้องฟ้ามืดครึ้ม ก่อนฝนตกเป็นต้น

โดยส่วนใหญ่เราจะพบเจอการใช้ Will ได้มากกว่าการใช้ Going to วิธีการจำอย่างง่ายคือ จำวิธีการใช้ของ Going to ถ้าอันไหนไม่เข้าข่ายของการใช้ Going to คือเป็น Will

To top