การใช้ Do you mind? และ Would you mind? ใช้อย่างไร

การใช้ Do you mind? และ Would you mind? ใช้อย่างไร

บทเรียนนี้จะอธิบายถึงความหมายและวิธีการใช้ Do you mind? และ Would you mind? ว่าใช้อย่างไร มีโครงสร้างประโยคอย่างไร และอะไรคือข้อแตกต่าง

เราใช้ Do you mind…? และ Would you mind…? เพื่ออะไร

เราใช้ Do you mind และ Would you mind ใน 2 รูปแบบ คือ

 1. ใช้ในการขออนุญาติ
  (ขออนุญาตในการทำบางอย่าง เช่น ขออนุญาติเปิดทีวี เพราะกลัวเสียงจะไปรบกวนเขา เป็นต้น)
 2. ใช้ในการร้องขอให้ช่วย
  (ขอให้เขาช่วยทำอะไรบางอย่างให้เรา เช่น ขอให้เขาเปิดหน้าต่างให้เรา เป็นต้น)

มีความหมายว่าอย่างไร

การใช้ Do you mind และ Would you mind แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ความหมายจึงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วย

 1. เมื่อใช้ในการขออนุญาติ
  เมื่อใช้ Do you mind และ Would you mind ในการขออนุญาติ จะมีความหมายคือ “คุณจะว่าอะไรไหม ถ้า…” หรือ “คุณจะรังเกียจไหม ถ้า…” เช่น คุณจะว่าอะไรไหม ถ้า…ฉันจะเปิดทีวี เป็นต้น
 2. เมื่อใช้ในการร้องขอให้เขาช่วย
  เมื่อใช้ Do you mind และ Would you mind ในการร้องขอให้เขาช่วย จะมีความหมายคือ “จะเป็นอะไรไหม ถ้าจะขอให้คุณช่วย” หรือ “คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าจะขอให้คุณช่วย” เช่น คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าจะขอให้คุณช่วย เปิดหน้าต่างให้หน่อย เป็นต้น

อะไรคือสิ่งที่แตกต่างกัน

อะไรคือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง Do you mind และ Would you mind ซึ่งทั้งความหมายและวิธีการใช้ นั้นเหมือนกัน แล้วอะไรที่คือสิ่งที่แตกต่างกัน

 1. เมื่อใช้ Would you mind ในประโยค จะมีความสุภาพมากกว่า — Would you mind จึงมักใช้ร้องขอหรือขออนุญาตผู้ใหญ่ หรือคนที่ไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนมกัน ส่วน Do you mind…? มักใช้กับคนที่คุ้นเคยกัน เป็นเพื่อนกัน หรือรู้จักกันอยู่แล้ว
 1. มีโครงสร้างประโยคที่แตกต่างกัน ดังที่จะอธิบายในหัวข้อต่อไป

การใช้ Do you mind

การใช้ Do you mind ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า มีวิธีการใช้ 2 รูปแบบ คือ

 1. ใช้ในการขออนุญาติ
 2. ใช้ในการร้องขอให้ช่วย

โครงสร้างประโยค

 1. Do you mind + if + subject + verb(1)? (ใช้ในการขออนุญาติ)
 2. Do you mind + verb(ing)? (ใช้ในการร้องขอให้ช่วย)

โครงสร้างประโยคของการใช้ Do you mind แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

รูปแบบ ที่ 1 ใช้ในการขออนุญาติก่อนที่เราจะทำอะไรบางอย่าง เพราะกลัวว่าเราอาจจะไปรบกวนเขา คือ
Do you mind + if + ประธานของประโยค + คำกริยาช่องที่ 1

ตัวอย่างเช่น

Do you mind if I ask you a question about your work?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะถามคำถามเกี่ยวกับงานของคุณ

Do you mind if I borrow your phone charger?
คุณจะรังเกียจไหม ถ้าฉันจะยืมที่ชาร์ตโทรศัพท์ของคุณ

Do you mind if I leave early today?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าวันนี้ฉันจะออกงานก่อนเวลา

หมายเหตุ: ในบางครั้งเราอาจพบการใช้ Do you mind + me + verb(ing) เช่น Do you mind me sitting here เป็นต้น

รูปแบบที่ 2 ใช้การร้องขอให้เขาช่วย มีโครงสร้างประโยคคือ
Do you mind + คำกริยาที่เติม ing

ตัวอย่างเช่น

Do you mind helping me with this heavy box?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะขอให้คุณช่วยยกกล่องนี้

Do you mind waiting for me outside?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าจะขอให้คุณรอฉันอยู่ด้านนอก

Do you mind opening the window?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าจะขอให้คุณช่วยเปิดหน้าต่าง

การใช้ Would you mind

การใช้ Would you mind ก็มีวิธีการใช้ 2 รูปแบบ เช่นเดียวกับ Do you mind คือ

 1. ใช้ในการขออนุญาติ
 2. ใช้ในการร้องขอให้ช่วย

โครงสร้างประโยค

 1. Would you mind + if + subject +verb(2)? (ใช้ในการขออนุญาติ)
 2. Would you mind + verb(ing) (ใช้ในการร้องขอให้คนช่วย)

โครงสร้างประโยคของการใช้ Do you mind แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

รูปแบบ ที่ 1 ใช้ในการขออนุญาติ คือ
Would you mind + if + ประธานของประโยค + คำกริยาช่องที่ 2

ตัวอย่างเช่น

Would you mind if I borrowed your pen?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะขอยืมปากกาของคุณ

Would you mind if I opened the window?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง

Would you mind if I finished my work before we went out?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะทำงานให้เสร็จก่อนที่จะออกไป

รูปแบบ ที่ 2 ใช้ในการร้องขอให้ช่วย มีโครงสร้างประโยคคือ
Would you mind + คำกริยาที่เติม ing

ตัวอย่างเช่น

Would you mind helping me move this table?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าจะขอให้คุณช่วยย้ายโต๊ะ

Would you mind waiting a few minutes?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าจะขอให้คุณรอสัก 2-3 นาที

Would you mind turning down the music a little bit?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าจะขอให้คุณช่วยหรี่เสียงเพลงลงหน่อย

หมายเหตุ: ในบางครั้งเราอาจพบการใช้ Would you mind ในรูปด้านล่างนี้

 1. Would you mind + if + subject + verb(1)? เช่น Would you mind if I sit here แทนที่จะเป็น Would you mind if I sat here เป็นต้น
 2. เพิ่ม please เข้าไปทำให้ประโยคมีความสุภาพมากขึ้น เช่น Would you mind please turning down the music? เป็นต้น

ตอบคำถามอย่างไร

ถ้าเราต้องเป็นคนตอบคำถามเมื่อมีคนถามเราด้วยคำถาม Do you mind หรือ Would you mind เราจะตอบว่าอย่างไร การตอบคำถามประโยคที่ถามด้วย Do you mind ถ้าต้องการตอบง่าย ๆ เราสามารถใช้
Yes, I do, No, I don’t ได้ หรือเมื่อถามด้วย Would you mind ก็สามารถตอบได้ด้วย Yes, I would, No, I wouldn’t ได้เช่นกัน แต่เนื่องจาก การใช้ Do you mind และ Would you mind เป็นคำถามปลายเปิด เราสามารถตอบเพื่ออธิบายเหตุผลอื่น ๆ ได้หลายแนวทางดังที่ได้ดังตัวอย่าง

1. Do you mind if I borrow your phone charger?
คุณจะรังเกียจไหม ถ้าฉันจะยืมที่ชาร์ตโทรศัพท์ของคุณ

ให้ยืม

 • Not at all. Here you go.
  ไม่เลย นี่เอาไปเลย

ไม่ให้ยืม

 • I’m sorry, but I need my phone charger. I won’t be able to lend it to you.
  ฉันต้องขอโทษด้วยนะ ฉันต้องใช้ที่ชาร์ตเหมือนกัน ฉันให้คุณยืมไม่ได้

2. Do you mind if I leave early today?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าวันนี้ฉันจะออกงานก่อนเวลา

อนุญาต

 • Not at all. Go ahead and leave early.
  ไม่เลย ออกก่อนเวลาได้เลย

ไม่อนุญาต

 • I understand that you need to leave early, but it might be difficult for me to manage things without your help.
  ฉันเข้าใจว่าคุณต้องการออกก่อนเวลา แต่มันเป็นเรื่องที่ยากมากในการจัดการงานโดยไม่มีคุณช่วย

3. Do you mind helping me with this heavy box?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะขอให้คุณช่วยยกกล่องนี้

ตอบรับ

 • Not at all. I’ll be happy to help you with the box.
  ไม่เลย ฉันยินดีมากที่จะได้ช่วยคุณยกกล่อง

ตอบปฏิเสธ

 • I‘m sorry, but I’m not able to help you with the box right now.
  ฉันต้องขอโทษด้วยนะ ฉันไม่สามารถช่วยคุณยกกล่องได้ในตอนนี้

4. Do you mind opening the window?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าจะขอให้คุณช่วยเปิดหน้าต่าง

ตอบรับ

 • No problem. I’ll go ahead and open the window.
  ไม่มีปัญหา ฉันจะเปิดให้คุณเดี๋ยวนี้เลย

ตอบปฏิเสธ

 • I’m sorry, but I can’t open the window because the weather is cold outside.
  ฉันต้องขอโทษด้วยนะ ฉันเปิดหน้าต่างให้คุณไม่ได้เพราะอากาศข้างนอกหนาว

สรุป

Do you mind และ Would you mind ใช้ในประโยคเพื่อขออนญาต หรือร้องขอให้คนช่วยทำอะไรบางอย่างให้เรา

เมื่อใช้ในการขออนุญาต
จะมีความหมายว่า “คุณจะว่าอะไรไหมถ้า…” หรือ “คุณจะรังเกียจไหมถ้า…” เช่น คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเปิดทีวี หรือ คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้ เป็นต้น

มื่อร้องขอให้คนช่วยทำอะไรบางอย่างให้เรา
จะมีความหมายว่า “จะเป็นอะไรไหม ถ้าจะขอให้คุณช่วย” หรือ “คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าจะขอให้คุณช่วย” เช่น จะเป็นอะไรไหม ถ้าจะขอให้คุณช่วยยกของหน่อย เป็นต้น

สิ่งที่แตกต่างกันคือ ถ้าใช้ Would you mind จะเป็นการถามที่สุภาพมากกว่าใช้ Do you mind — Would you mind จึงมักใช้ถามกับผู้ใหญ่ คนที่ไม่ได้รู้จัก หรือสนิทสนมกัน ส่วน Do you mind มักใช้กับคนที่คุ้นเคยกัน เป็นเพื่อนกัน หรือรู้จักกันอยู่แล้ว

To top