คำว่า เคย ไม่เคย คุ้นเคย รู้สึกคุ้น ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

เคย ไม่เคย คุ้นเคย ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ในบทเรียนนี้ เป็นประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษที่อาจจะพบเจอได้บ่อยครั้ง เมื่อต้องการพูดว่า “ฉันเคย…”, “ฉันไม่เคย”, “ฉันคุ้นเคย”, “ฉันรู้สึกคุ้น” หรือใช้ในประโยคคำถามว่า “คุณเคยไหม…?” ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนคำเหล่านี้กัน

#คำศัพท์ความหมาย
1Used toเคย
2Everเคย (ใช้ในประโยคคำถาม)
3Neverไม่ / ไม่เคย
4Be + used toคุ้นเคย
5Familiarคุ้น, รู้สึกคุ้น ๆ, จำได้คุ้น ๆ
6Get used toกำลังปรับตัวให้คุ้นเคย

1. Used to (เคย)

Used to หมายถึง “เคย” มีความหมายตรงตัว ตัวอย่างประโยค เช่น

We used to have a dog, but it passed away last year.
เราเคยมีสุนัข แต่มันตายไปเมื่อปีที่แล้ว

She used to have long hair, but she recently cut it short.
เธอเคยไว้ผมยาว แต่เธอตัดผมสั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

Jane used to work as a teacher.
เจนเคยทำงานเป็นครู

2. Ever (เคย (ใช้ในประโยคคำถาม))

Ever หมายถึง “เคย” แต่การใช้งานแตกต่างกับการใช้ Used to เนื่องจาก Ever ที่หมายถึงเคย จะใช้ในประโยคคำถามเท่านั้น โดยมีโครงสร้างคือ has/have + subject + ever + verb(3) เช่น

Have you ever been to Korea?
คุณเคยไปประเทศเกาหลีไหม

Have you ever traveled alone?
คุณเคยเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวไหม

Have you ever ridden a horse?
คุณเคยขี่ม้าไหม

3. Never (ไม่ / ไม่เคย)

Never หมายถึง “ไม่”
Has/have + never + verb(3) หมายถึง “ไม่เคย”

คำนี้มักทำให้หลายคนเกิดความสับสน และนำไปใช้ผิดกันบ่อยครั้ง Never มีความหมายว่า “ไม่” แต่ถ้าต้องการบอกว่า “ไม่เคย” ต้องใช้โครงสร้างประโยค Has/have + never + verb(3) เช่น

I never eat Indian food.
ฉันไม่กินอาหารอินเดีย

I have never eaten Indian food.
ฉันไม่เคยกินอาหารอินเดีย

จากตัวอย่าง ประโยคแรกใช้คำว่า “never eat” หมายถึง “ไม่กิน” เมื่อเปรียบเทียบกับประโยคที่ 2 ซึ่งใช้ในรูปแบบ have + never + eaten ซึ่งหมายถึง “ไม่เคยกิน”

*** eaten เป็นคำกริยาช่องที่ 3 ของคำว่า eat

ตัวอย่างอื่น ๆ

I have never been to Korea.
ฉันไม่เคยไปประเทศเกาหลี

He has never learned how to play guitar.
เขาไม่เคยเรียนการเล่นกีตาร์

4. Be + used to (คุ้นเคย)

Be + used to (be ในที่นี้ หมายถึง verb to be; is/am/are/was/were/be/been) หมายถึง “คุ้นเคย” ตัวอย่าง เช่น

I am used to waking up early in the morning.
ฉันคุ้นเคยกับการตื่นนอนเช้าตรู่

They are used to spicy food.
พวกเขาคุ้นเคยกับอาหารรสเผ็ด

She is used to living alone in a big city.
เขาคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวในเมืองใหญ่

5. Familiar (คุ้น, รู้สึกคุ้น ๆ, จำได้คุ้น ๆ)

Familiar หมายถึง “คุ้น” แต่ก็ไม่ได้มีความหมายที่เหมือนกับ Be + used to เพราะที่จริงแล้ว Familiar หมายถึงคุ้นในความรู้สึกหรือความจำ รู้สึกคุ้น ๆ จำได้คุ้น ๆ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

I’m familiar with that song. I’ve heard it many times before.
ฉันรู้สึกคุ้นกับเพลงนั้น ฉันเคยฟังมาก่อนหลายครั้ง

The actor’s face looked familiar, but I couldn’t recall his name.
นักแสดงหน้าคุ้น ๆ แต่ฉันจำชื่อเขาไม่ได้

The street names in this town are familiar to me.
ชื่อถนนในเมืองนี้ ฉันรู้สึกคุ้น

I’m not familiar with the new computer program, so I’ll need some time to learn it.
ฉันไม่คุ้นกับโปรแกรมใหม่ ฉันต้องการเวลาในการศึกษามัน

6. Get used to กำลังปรับตัวให้คุ้นเคย

Get used to หมายถึง กำลังปรับตัวให้คุ้นเคย

He needs some time to get used to the new school.
เขาต้องการเวลาในการปรับตัวให้คุ้นเคยกับโรงเรียนใหม่

I’m slowly getting used to the taste of black coffee.
ฉันกำลังปรับตัวอย่างช้า ๆ ให้คุ้นเคยกับรสชาติของกาแฟดำ

I’m still getting used to using this new smartphone.
ฉันกำลังปรับตัวให้คุ้นเคยกับการใช้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่นี้

จากบทเรียนนี้ เป็นการอธิบายการใช้กลุ่มคำที่มีความหมายว่า เคย ไม่เคย รู้สึกคุ้น หรือ คุ้นเคย ซึ่งเป็นคำที่พบเจอได้บ่อยครั้งในการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว หลาย ๆ ท่านคงจะสามารถนำไปใช้แต่งประโยคได้เป็นอย่างดี

To top