Award และ Reward “รางวัล” เหมือนกัน แต่ใช้ต่างกัน

Award และ Reward

คำศัพท์ สับสน อีกคู่หนึ่ง คือคำว่า “Award” และ “Reward” ทั้งคู่มีความหมายที่เหมือนกัน คือหมายถึง “รางวัล” แต่ที่จริงแล้วคำศัพท์ทั้ง 2 คำนี้ มีวิธีใช้ที่แตกต่างกันนะ ดังที่จะได้อธิบายในบทเรียนนี้

ความหมาย
“Award” และ “Reward” หมายถึง “รางวัล” แต่สามารถใช้เป็นคำกริยาได้ด้วย ซึ่งจะหมายถึง “ให้รางวัล”

Award

Award เป็นรางวัลที่ได้จากการประกวดแข่งขัน มีการเสนอชื่อเข้าชิง หรือเป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมักมอบโดยองค์กรหรือหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมอบให้ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่โดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม สังคม หรือ สิทธิมนุษยชน เป็นต้น

ตัวอย่างรางวัลในกลุ่มนี้ เช่น รางวัลออสการ์ (Academy Awards) (เป็นรางวัลในวงการภาพยนต์) รางวัลประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ รางวัล Music Awards (รางวัลในการประกวดแข่งขันวงการเพลง) รางวัลด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Awards) หรือรางวัลการประกวดแข่งขันเต้น (Dancing Awards) เป็นต้น

Reward

Reward เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อเป็นของขวัญ ของรางวัล หรือสินน้ำใจ ผู้มอบอาจเป็นบุคคลหรือองค์กรก็ได้ เป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับ “ตอบแทน” การทำความดี เช่น พ่อให้รางวัลลูกเนื่องจากลูกสอบได้คะแนนดี บริษัทมอบโบนัสให้พนักงานเนื่องจากทำงานได้ดี

ตัวอย่างประโยค Award และ Reward ที่เป็นคำนาม หมายถึง “รางวัล”

Our band won music award.
วงดนตรีของเราชนะรางวัลการแข่งขันดนตรี

He received an award for helping poor children.
เขาได้รับรางวัลจากการช่วยเหลือเด็กยากจน

จากตัวอย่าง เขาได้รับรางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ จากการที่ช่วยเหลือเด็กยากจน

He received a watch as a reward.
เขาได้รับนาฬิกาเป็นรางวัล

ตัวอย่างประโยค Award และ Reward ที่เป็นคำกริยา หมายถึง “ให้รางวัล”

I reward my bird with food for climbing onto the box.
ฉันให้รางวัลนกของฉันเป็นอาหาร จากการที่มันปีนขึ้นบนกล่อง

จากตัวอย่าง reward หมายถึง ให้รางวัลเป็นสิ่งตอบแทน คือการให้อาหารนก

The committee will award a scholarship to the most deserving student.
คณะกรรมการจะมอบรางวัลทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เหมาะสมที่สุด

สรุป

จากบทเรียนนี้สรุปได้ว่า Award และ Reward ถึงแม้จะมีความหมายที่เหมือนกัน แต่ที่จริงแล้วมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน Award โดยมากมักเป็นรางวัลที่ได้มาจากการประกวดแข่งขันกัน ส่วน Reward เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อเป็นของขวัญ ของรางวัล หรือสินน้ำใจ หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว คงช่วยให้เลือกใช้ Award หรือ Reward ได้โดยไม่สับสน

To top