การใช้ Handle และ Deal with แตกต่างกันอย่างไร

Handle กับ Deal with ใช้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

Handle กับ Deal with มีความหมายที่คล้ายกัน และสามารถใช้แทนกันได้ในหลายประโยค แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่ ในบทเรียนนี้จะอธิบายว่า Handle กับ Deal มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ความหมาย

Handle เป็นการควบคุม ดูแล รับผิดชอบ จัดการ หรือดูแล ให้งานหรือสถานการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี
Deal จะเป็นการจัดการกับปัญหาแบบเจาะจงเป็นเรื่อง ๆ ไป

ตัวอย่าง

Jack is an salesman. He handles his job very well.

  • He deal with angry customers.
  • He deals with delayed shipments.
  • He deals with claimed products.
  • He deals with late payment.

จากตัวอย่าง จะเห็นว่ามีการใช้ทั้ง Handle และ Deal with

จากประโยค Jack is an salesman. He handles his job very well. เเจ็คเป็นเซลส์แมน เขาดูแลรับผิดชอบงานของเขาได้เป็นอย่างดี ตามความหมายนี้ Handle เป็นการควบคุม ดูแล รับผิดชอบ จัดการ หรือดูแล ให้งานหรือสถานการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี เป็นการดูและในภาพรวม ซึ่งงานของเซลส์แมนมีหลายกระบวนการ

แต่เมื่อเขาต้องรับมือ หรือ แก้ไขปัญหาแบบเจาะจง เป็นเรื่อง ๆ ในประโยคใช้ deal with เช่น He deal with angry customers. เขารับมือกับลูกค้าที่โกรธ เป็นต้น

การใช้ Handle กับ Deal with

จากตัวอย่างก็พอทำให้เห็นความแตกต่างของ Handle กับ Deal ว่ามีความแตกต่างกันอยู่ เมื่อใช้ Handle จะเป็นการควบคุม ดูแล รับผิดชอบ จัดการ หรือดูแล ให้งานหรือสถานการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี แต่เมื่อใช้ Deal with จะเป็นการดูแล จัดการกับปัญหาเป็นเรื่อง ๆ ไป

อีกตัวอย่างหนึ่ง

I thought he handled the situation very well.
ฉันคิดว่าเขารับมือ/จัดการกับสถานการณ์ ได้เป็นอย่างดี

I thought he deal with the situation very well.
ฉันคิดว่าเขารับมือ/จัดการกับสถานการณ์ ได้เป็นอย่างดี

จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่าสามารถใช้ได้ทั้ง Handle และ Deal ในประโยคได้ แต่เมื่อใช้ Handle ในประโยคจะเป็นการบ่งบอกว่ามีสถานการณ์ความวุ่นวายหลายอย่างเกิดขึ้น แต่เมื่อใช้ Deal with อาจสื่อความหมายว่ามีเหตุการณ์ความวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้น

To top