คำว่า “ในเดือน…” ใช้ In + Month หรือ On + Month

คำว่า

เมื่อพูดถึงเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดวันในเดือน… เราใช้ In + Month (in ตามด้วยชื่อเดือน) หรือ On + Month (on ตามด้วยชื่อเดือน) คำตอบก็คือ สามารถใช้ทั้งคู่ แต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันดังนี้

1. In + Month (in ตามด้วยชื่อเดือน)

เราใช้ in ตามด้วยชื่อเดือน เพื่อบ่งบอกว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น โดยที่ไม่ระบุว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้น จะเกิดวันไหนของเดือน ตัวอย่างเช่น

He is planning to visit his family in December.
เขาวางแผนที่จะไปเยี่ยมครอบครัวของเขาในเดือนธันวาคม

The movie will be released in August.
หนังจะออกฉายในเดือนสิงหาคม

They are getting married in November.
พวกเขาจะแต่งงานกันในเดือนพฤจิกายน

จากตัวอย่าง ทั้ง 3 เหตุการณ์บอกแต่เพียงว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนนั้น ๆ แต่ไม่ได้ระบุว่าจะเกิดขึ้นในวันไหน

2. On + Month (on ตามด้วยชื่อเดือน)

เราใช้ in ตามด้วยชื่อเดือน เพื่อบ่งบอกว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น โดยที่มีการระบุว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นในวันใด หรือช่วงเลาใดของเดือน ตัวอย่างเช่น

The annual meeting is on May 12th.
การประชุมประจำปีจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม

The conference is on August 5th.
งานสัมนาจัดขึ้นวันที่ 5 สิงหาคม

The deadline for submitting the project is on June 30th.
วันสุดท้ายของการส่งโครงการคือวันที่ 30 มิถุนายน

จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 เหตุการณ์ที่นำมาเป็นตัวอย่าง มีการระบุวันที่ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น โดยแตกต่างจากตัวอย่างประโยคที่ใช้ in ที่ไม่มีไม่การระบุวันที่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้น

สรุป

จากบทเรียนนี้สามารถสรุปได้ว่าการใช้ in ตามด้วยชื่อเดือน และ on ตามด้วยชื่อเดือน สามารถใช้ได้ทั้งคู่ แต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน

  • In + Month (in ตามด้วยชื่อเดือน) เราใช้ in ตามด้วยชื่อเดือน เพื่อบ่งบอกว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในเดือนนั้น โดยที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะเกิดขึ้นวันไหน เช่น เขาจะแต่งงานในเดือนมกราคม
  • On + Month (on ตามด้วยชื่อเดือน) เราใช้ on ตามด้วยชื่อเดือน เมื่อเราระบุไปอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นวันไหนของเดือน เช่น การประชุมจะจัดขึ้นวันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้น
To top