การถาม/ตอบด้วย Have you ever…? และ Do you ever…?

การถาม/ตอบด้วย Have you ever...? และ Do you ever...?

ในบทเรียนนี้จะอธิบายถึง วิธีการตั้งคำถามด้วย Have you ever…? และ Do you ever…? ความหมาย โครงสร้างประโยค และวิธีการตอบคำถาม

การใช้ Have you ever…?

การถามคำถามด้วย Have you ever…? เป็นการถามประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาว่าคุณเคยทำบางอย่างมาสักครั้งในชีวิตหรือไม่ เช่น คุณเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นไหม หรือ คุณเคยกินอาหารเวียตนามไหม เป็นต้น
คำตอบที่ได้ก็คือ เคย หรือ ไม่เคย มีโครงสร้างประโยคคือ

Have you ever + Verb.3 (คำกริยาช่องที่ 3)?

มีความหมายคือ
คุณเคย…(ทำบางอย่าง)…ไหม?

แนวทางการตอบคำถามคือ
เคยทำ Yes, I have.
ไม่เคยทำ No, I haven’t.

ตัวอย่างประโยค

Have you ever been to a music festival?
Yes, I have.

Have you ever been to Singapore?
No, I haven’t.

Have you ever run a marathon?
No, I have never run a marathon before.

Have you ever tried rock climbing?
Yes, I have tried indoor rock climbing and it was a lot of fun.

Have you ever ridden a horse?
Yes, I have ridden horses several times and I find it very relaxing.

การใช้ Do you ever…?

การถามคำถามด้วย Do you ever…? เป็นการถาม กิจวัตร ว่ามีการทำบางอย่างตามที่ถามหรือไม่ เช่น คุณได้ไปตกปลาบ้างไหม หรือ คุณได้ไปออกกำลังกายบ้างไหม เป็นต้น มีโครงสร้างประโยคคือ

Do you ever + Verb.1 (คำกริยาช่องที่ 1)?

มีความหมายคือ
คุณ…(ได้ทำบางอย่าง)… บ้างไหม?

แนวทางการตอบคำถามคือ
ถ้าได้ทำ ตอบ Yes, I do.
ถ้าไม่ได้ทำ ตอบ No, I don’t.

ตัวอย่างประโยค

Do you ever go to the movies?
Yes, I do.

Do you ever go to the gym?
Yes, I go to the gym three times a week to stay in shape.

Do you ever drink alcohol?
No, I don’t drink alcohol.

Do you ever take cooking classes?
Yes, I take cooking classes to improve my skills in the kitchen.

Do you ever travel alone?
Yes, I travel alone occasionally to challenge myself and discover new things about myself.

สรุป

วิธีการตั้งคำถามด้วย Have you ever…? และ Do you ever…? ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแต่หลายคนอาจยังมีความสับสนอยู่บ้าง การตั้งคำถามด้วย Have you ever…? เป็นการถามประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเคยทำไหม การตั้งคำถามด้วย Do you ever…? เป็นการถาม กิจวัตร ว่ามีการทำบางอย่างตามที่ถามหรือไม่ การถาม/ตอบด้วย Have you ever…? และ Do you ever…? มีวิธีการใช้ดังนี้

Have you ever + Verb.3 (คำกริยาชองที่ 3)?
คุณเคย…(ทำบางอย่าง)…ไหม?

ตอบเคย Yes, I have.
ตอบไม่เคย No, I haven’t.
หรือจะอธิบายเสริมคำตอบก็ได้

Do you ever + Verb.1 (คำกริยาช่องที่ 1)?
คุณ…(ได้ทำบางอย่าง)… บ้างไหม?

ตอบได้ทำ Yes, I do.
ตอบไม่ได้ทำ No, I don’t.
หรือจะอธิบายเสริมคำตอบก็ได้

To top