การใช้ So และ Such

การใช้ So และ Such

การใช้ So และ Such สามารถพบเจอได้บ่อยครั้งในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 2 คำ มีความ หมายที่เหมือนกัน แต่ก็มีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกัน ในบทเรียนนี้จะอธิบายถึงความหมาย โครงสร้างประโยค และความแตกต่าง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ความหมาย

So และ Such มีความหมายเหมือนกันคือ “มาก” หรือ “อย่างมาก”
ถึงแม้จะมีความหมายเหมือนกัน แต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน
So และ Such ใช้ในประโยคที่ต้องการเน้นย้ำว่ามาก ทั้งในด้านดี และไม่ดี

***So ยังมีความหมายว่า “ดังนั้น” ด้วย แต่ในบทเรียนนี้จะพูดถึงเฉพาะความหมายว่า “มาก”

ความแตกต่างในการใช้งาน

วิธีการใช้ So และ Such มีความแตกต่างกันที่โครงสร้างของประโยคเท่านั้น

โครงสร้างประโยค

So + adjective
Such + a/an + adjective + noun

ในกรณีที่เลือกใช้ So จะต้องตามหลัง So ด้วย adjective
ในกรณีที่เลือกใช้ Such จะต้องตามด้วย  a/an ก่อน adjective และคำนาม (noun)

*** Adjective
คือคำใช้อธิบายหรือขยายคำนาม หรือสรรพนาม ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น บอกขนาด เล็ก ใหญ่ สวย ดี แย่ ตัวอย่างเช่น

This is a big dog.
นี่คือสุนัขตัวใหญ่

จากประโยคข้างต้น big (ตัวใหญ่) เป็น adjective เพราะใช้อธิบายสุนัขซึ่งเป็นคำนาม ว่าตัวใหญ่ อ่านเพิ่มเติม เรื่อง adjectives (คุณศัพท์)

ตัวอย่างประโยค

So

She is so beautiful.
เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมาก

The fried chicken is so delicious.
ไก่ทอดอร่อยมากเลย

He’s so lazy.
เขาเป็นคนขี้เกียจมาก

Such

She is such a beautiful girl.
เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมาก

He’s such a lazy guy.
เขาเป็นคนขี้เกียจมาก

They have such a big house.
พวกเขามีบ้านหลังใหญ่มาก

So และ Such กับ Very ต่างกันอย่างไร

Very เป็นคำที่เรารู้จักกันดีว่ามีความหมายว่า “มาก” เหมือนกันกับ So และ Such
มีความแตกต่างกันคือ So และ Such เป็นคำที่ไม่เป็นทางการของคำว่า Very ซึ่งมักใช้ในประโยคเป็นภาษาไม่เป็นทางการ หรือใช้ในการพูดมากกว่าการเขียน
Very กับ So มีโครงสร้างประโยคที่เหมือนกัน (Very + adjective) ถ้าเป็นภาษาเขียนหรือใช้เป็นทางการนิยมใช้ very มากกว่า
Very ยังสามารถใช้แทน so ในประโยคได้เลย เช่น

That boy is so smart.
That boy is very smart.

เด็กชายคนนั้นมีความฉลาดมาก

So… that และ Such… that

นอกจากนี้แล้วยังมีการใช้  So… that/Such… that หมายถึง “มากเสียจน…”
โครงสร้างประโยคคือ So + adjective + that

ตัวอย่างประโยค so… that และ such… that

This movie was so funny that I can’t stop laughing.
หนังสมุกมากเสียจนฉันหยุดหัวเราะไม่ได้

The cake was so delicious that I can’t stop eating.
เค้กอร่อยมากเสียจนหยุดกินไม่ได้

She is such a beautiful girl that I can’t take my eyes off her.
เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากเสียจนฉันหยุดมองไม่ได้

So that

So that มีความหมายเหมือน In order that/In order to หมายถึง “เพื่อที่จะ…”
ใช้ในการเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันเพื่อบอกจุดประสงค์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำเพื่ออะไร
*** So that เขียนติดกัน ไม่มีอะไรมาคั่นกลาง

มีโครงสร้างประโยคคือ

So that + subject + verb
In order that + subject + verb
In order to + verb

ตัวอย่างประโยค so that

I study very hard so that I can pass the exam.
ฉันเรียนหนักมากเพื่อที่จะได้สอบผ่าน

I will go to South Korea so that I can learn korean.
ฉันจะไปเกาหลีใต้เพื่อที่จะเรียนภาษาเกาหลี

Let’s go to the cinema early so that we can get good seats.
ไปโรงหนังเร็วหน่อยเพื่อที่จะได้ที่นั่งดี ๆ

ตัวอย่างการใช้ in order that และ in order to

I study very hard in order that I can pass the exam.
I will go to South Korea in order to learn korean.

สรุป

So และ Such มีความหมายเหมือนกันคือหมายถึง “มาก” หรือ “อย่างมาก”
มีโครงสร้างประโยคคือ

So + adjective
Such + a/an + adjective + noun

So และ Such มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันทีโครงสร้างของประโยค เลือกใช้ให้ถูกแบบ
So และ Such เป็นคำที่ไม่เป็นทางการของคำว่า Very มักใช้ในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน

นอกจากนี้แล้ว ยังมี So… that และ Such… that ที่หมายถึง “มากเสียจน…”
และยังมี So that ที่ หมายถึง “เพื่อที่จะ…” ใช้ในการเชื่อมประโยคเพื่อบอกจุดประสงค์

To top