การใช้ Even though และ Even if แตกต่างกันอย่างไร

การใช้ Even though และ Even if แตกต่างกันอย่างไร

การใช้ Even though และ Even if เป็นอีกคู่หนึ่งในภาษาอังกฤษที่มักทำให้เกิดความสับสนในการใช้ เนื่องจากทั้ง 2 คำมีความหมายที่เหมือนกัน แต่การใช้งานต่างกันเล็กน้อย ในบทเรียนนี้จะอธิบายถึงความแตกต่างและวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง

ความหมาย

Even though และ Even if มีความหมายเหมือนกันคือหมายถึง “แม้ว่า” หรือ “ถึงแม้ว่า” และมีความหมายเหมือนกับ Although, though, despite และ in spite of

วิธีการใช้งาน

Even though และ Even if ใช้ในการเชื่อมประโยค ที่มี 2 ประโยคที่เหตุและผลขัดแย้งกัน
เช่น ถึงแม้ว่าเขาจะอ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างหนัก แต่เขาก็ยังสอบตก เป็นต้น

โครงสร้างประโยค

Even though + subject + verb
Even if + subject + verb

Even though และ Even if จะใช้นำหน้าประโยค คือ หลังคำว่า Even though และ Even if จะต้องตามด้วย subject (ประธานของประโยค) และ verb (คำกริยา)

ความแตกต่างในการใช้งาน

Even though ใช้ในประโยคที่บอกเล่าความเป็นจริง
Even if ใช้ในประโยคที่เป็นการสมมุติขึ้นมา

ตัวอย่างประโยค

Even though
(Even though + ประโยคที่เป็นความจริง)

Even though John is rich, he live in a small house.
แม้ว่าจอห์นจะเป็นคนรวย แต่เขาก็อยู่ในบ้านหลังเล็ก

Even though she like animals, She doesn’t want a cat.
แม้ว่าเธอจะชอบสัตว์ แต่เธอก็ไม่ต้องการแมว

I’m still very hungry even though I had a big dinner.
ฉันยังคงรู้สึกหิวมาก แม้ว่าจะกินมื้อค่ำมื้อใหญ่

ตัวอย่างประโยค

Even if
(Even if + ประโยคที่เป็นการสมมุติขึ้นมา)

Even if I won the lottery, I wouldn’t buy expensive car.
แม้ว่าฉันจะถูกหวย ฉันก็ไม่ซื้อรถราคาแพงหรอก
***เรื่องที่ถูกหวยเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมา

I wouldn’t wear that dress even if I got it for free.
ฉันจะไม่ใส่ชุดนั้น แม้ว่าจะได้มาฟรีก็ตาม
***สมมุติว่า แม้ว่าเขาแจกฟรี ก็ยังยืนยันว่าจะไม่ใส่

Tom will not sell his car even if you offer him a good price.
ทอมจะไม่ขายรถของเขา แม้ว่าคุณจะให้ราคาดีก็ตาม
***สมมุติว่าคุณให้ราคาดี ทอมก็ยังจะไม่ขายรถ

รูปแบบการเขียน

เมื่อใช้ Even if หรือ Even though นำหน้าประโยค
ต้องมีเครื่องหมายคอมม่า , ระหว่างประโยคแรกกับประโยคที่ 2
แต่ในกรณีที่ใช้ Even if หรือ Even though ในการเชื่อมตรงกลางประโยค ไม่ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าคั่น ระหว่าง 2 ประโยค

สรุป

ถึงแม้ว่า Even though และ Even if จะมีความหมายที่เหมือนกันคือหมายถึง “แม้ว่า” หรือ “ถึงแม้ว่า” และใช้ในการเชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน หรือเชื่อมประโยคไม่เป็นเหตุเป็นผลกัน เหมือนกัน แต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้แทนกันได้

Even though จะใช้ในประโยคที่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นความจริง
เช่น ถึงแม้ว่าเขาจะรวย แต่เขาก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็ก  
(Even though + ประโยคที่เป็นความจริง)

Even if จะใช้ในประโยคที่เป็นเหตุการณ์สมมุติขึ้นมา
เช่น แม้ว่าฉันจะถูกหวย ฉันก็ไม่ซื้อสินค้าราคาแพงหรอก
***เหตุการณ์ที่บอกว่าถูกหวยเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมา
(Even if + ประโยคที่เป็นการสมมุติขึ้นมา)

ทั้ง  Even though และ Even if มีโครงสร้างประโยคที่เหมือนกันคือ จะตามหลังด้วยประโยค

Even though + subject + verb
Even if + subject + verb

นอกจากคำว่า Even though และ Even if แล้ว ยังมีคำอื่น ๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ได้แก่ คำว่า Although, though, despite และ despite of ซึ่งควรศึกษาเพิ่มเติม

To top