การใช้ Already, Just และ Yet

การใช้ Already, Just และ Yet

การใช้ Already, Just และ Yet ในภาษาอังกฤษ มีวิธีการใช้ที่ไม่ยาก แต่บางครั้งอาจเกิดความสับสนในการใช้งาน ในบทเรียนนี้ เป็นการอธิบายถึง ความหมาย ความแตกต่าง โครงสร้างประโยค พร้อมตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการเรียน หรือใช้ในการสื่อสารได้

ความหมาย

Already แล้ว
(ทำแล้ว)

Yet ยัง
(ยังไม่ได้ทำ)

Just เพิ่งจะ
(เพิ่งจะทำ)

ความแตกต่าง

ความหมายของทั้ง 3 คำ มีความชัดเจนอยู่ในตัวเองแล้ว ความแตกต่างของ Already Yet และ Just คือใช้บ่งบอกสถานะของเหตุการณ์ที่กล่าวถึง ว่าอยู่ในสถานะใด ระหว่าง เกิดขึ้นแล้ว (already) ยังไม่ได้เกิดขึ้น (yet) หรือเพิ่งจะเกิดขึ้น (just)

ตัวอย่างประโยค

Already

I’ve already read that book.
ฉันอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้ว

He has finished his work already.
เขาทำงานของเขาเสร็จแล้ว

We’ve already made plan for our holiday.
เราวางแผนสำหรับวันหยุดเสร็จแล้ว

Just

I have just finished my lunch.
ฉันเพิ่งจะกินมื้อกลางวันเสร็จ

Jane’s just called. Can you ring him back, please?
เจนเพิ่งจะโทรมา คุณกรุณาช่วยโทรกลับหาเขาได้ไหม

He has just finished reading a book.
เขาเพิ่งจะอ่านหนังสือจบ

โครงสร้างประโยค
just วางไว้ก่อนหน้าคำกริยาหลัก

Yet

I haven’t done my work yet.
ฉันยังทำงานของฉันไม่เสร็จ

Jane hasn’t received email from you yet.
เจนยังไม่ได้รับอีเมลจากคุณ

We haven’t been able to solve the problem yet.
เรายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้

โครงสร้างประโยค
yet วางไว้ท้ายประโยค

ภาพแสดงโครงสร้างประโยค

ภาพแสดงโครงสร้างประโยคการใช้ Already, Just และ Yet
ภาพแสดงโครงสร้างประโยค

Tense

จากตัวอย่างประโยคที่ยกมา จะเห็นได้ว่า มีโครงสร้างคือ

Subject + has/have + v.3

ซึ่งที่จริงแล้วคือ รูปแบบของ Present perfect tense (ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น)
ซึ่งการใช้ already just และ yet ที่พบเห็นได้บ่อยมักอยู่ใน tense นี้
***v.3 = verb 3 หรือคำกริยาช่องที่ 3

นอกจากนี้ประโยคเหล่านี้ยังสามารถอยู่ในรูปแบบอดีต โดยใช้ Past perfect tense และอนาคตใช้ Future perfect tense ได้อีกด้วย

ตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้ Will + have เข้ามาเพิ่มเติม

By the time you arrive, I will have already left.
เมื่อคุณมาถึง ฉันคงจะออกไปแล้ว

You can call me at 8 am. I will have already arrived at the office.
คุณสามารถโทรหาฉันได้ตอน 8 โมง ฉันคงไปถึงที่ออฟฟิศเรียบร้อยแล้ว

ประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต เปลี่ยน has/have เป็น had

I had just saved my document before the computer crashed.
ฉันเพิ่งจะบันทึกไฟล์เอกสารก่อนที่คอมจะแฮงค์

The train had not left yet when I arrived at the station.
รถไฟยังไม่ออกตอนที่ฉันไปถึงที่สถานี

สรุป

การใช้ Already, Just และ Yet พบเจอได้บ่อยครั้งในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสรุปการใช้งานได้ดังนี้

Already หมายถึง “แล้ว” ใช้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์ที่พูดถึงนั้นได้ “เกิดขึ้นแล้ว”
โดยที่ Already สามารถวางไว้หน้าคำกริยาหลัก และท้ายประโยค

I have already read that book.
Jack has finished his homework already.

Just หมายถึง “เพิ่งจะ” ใช้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์ที่พูดถึงนั้น “เพิ่งจะเกิดขึ้น”
โดยที่ Just วางไว้อยู่หน้าคำกริยาหลัก

I have just finished my homework.

Yet หมายถึง “ยัง” ใช้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์ที่พูดถึงนั้น “ยังไม่เกิดขึ้น”
โดย Yet วางไว้ท้ายประโยค

He hasn’t done his homework yet.

การใช้ Already, Just และ Yet มีโครงสร้างของประโยค คือ

Subject + has/have + v.3

ซึ่งก็คืออยู่ในรูปแบบของ Present perfect tense
ใช้เพื่อบอกหรือสื่อความหมายว่าเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้น หรือยังไม่เกิดขึ้น
แต่เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่อยู่ในอนาคต ต้องใช้ Will เข้ามาช่วย คือใช้ Will + has/have

By the time you arrive, I will have already left.

และถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ต้องเปลี่ยน has/have เป็น had

The train had left when I arrived at the station.

To top