การใช้ Above และ Over เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

การใช้ Above และ Over เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกคู่หนึ่งที่เรามักสับสนในวิธีการใช้ เนื่องจากเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน การใช้ Above และ Over มีทั้งความเหมือนและต่างกัน อีกทั้งยังมีแปลความหมายได้หลายอย่าง ในบทเรียนนี้จะอธิบายให้ทราบถึงการใช้ Above และ Over ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ความหมาย

Above และ Over มีความหมายคือ อยู่เหนือ อยู่ด้านบน หรืออยู่สูงกว่า
ใช้อธิบายตำแหน่งของสิ่งหนึ่งที่ตั้งอยู่เหนือกว่าหรือสูงกว่าอีกสิ่งหนึ่ง

1. Above และ Over ใช้เพื่อบอกว่าตำแหน่งอยู่เหนือ หรืออยู่สูงกว่า

สิ่งที่ Above และ Over สามารถใช้ได้เหมือนกัน คือ ใช้เพื่อบอกว่าตำแหน่งอยู่เหนือ หรืออยู่สูงกว่า

ตัวอย่างการใช้ Above และ Over

ตัวอย่างประโยค 1

The mirror is above the sink (ถูก)
The mirror is over the sink (ถูก)
กระจกตั้งอยู่เหนืออ่างล้างหน้า

จากประโยคตัวอย่างด้านบน ทั้ง 2 ประโยคมีความถูกต้องทั้งคู่ จะใช้ Above หรือ Over เพื่อบอกว่ากระจกอยู่เหนืออ่างล้างหน้าก็ได้

ตัวอย่างการใช้ Above และ Over

ตัวอย่างประโยค 2

I live in the house above the village. (ถูก)
I live in the house over the village. (ผิด)

ฉันอาศัยอยู่บ้านที่อยู่ระดับสูงกว่าหมู่บ้าน

ตัวอย่างประโยคที่ 2 ประโยคที่ใช้ Above ถูก แต่ประโยคที่ใช้ Over กลายเป็นประโยคที่ผิด ทั้งที่ความหมายของประโยคก็คล้ายตัวอย่างประโยคที่ 1 สื่อความหมายว่าบ้านตั้งอยู่พื้นที่สูงกว่าหมู่บ้าน

สาเหตุใดที่ประโยคที่ 2 ไม่สามารถใช้ Over ได้ สามารถอธิบายได้คือ

ความแตกต่างการใช้ above และ over
 • Above และ Over ใช้กับสิ่งที่อยู่สูงกว่า ในลักษณะอยู่เหนือหัว หรือในลักษณะที่อยู่แนวตั้งตรงกัน
 • Above ใช้กับสิ่งที่อยู่สูงกว่า ที่ไม่ต้องตั้งอยู่ในลักษณะเหนือหัวหรือแนวตั้งตรงกันได้ แต่ Over ไม่สามารถใช้ได้

จึงสรุปได้ว่าในตัวอย่างประโยคที่ 2 บ้านที่อยู่บนเขาไม่ได้อยู่ในแนวตั้งตรง หรือลอยอยู่เหนือหมู่บ้าน จึงใช้ Over ไม่ได้

จากตัวอย่างด้านบน สรุปได้ดังนี้

 • Above และ Over สามารถใช้บอกตำแหน่งของสิ่งที่ตั้งอยู่เหนือกว่าอีกสิ่งหนึ่งได้ แต่มีความแตกต่างกัน
 • Over จะต้องอยู่เหนือในแนวที่ตั้งตรงกัน ไม่สามารถเยื้องไปในทิศทางอื่นได้
 • Above จะใช้กับสิ่งที่อยู่เหนือกว่า โดยจะอยู่ซ้าย ขวา หรือแนวที่ตั้งตรงกันก็ได้

2. Over ใช้บ่งบอกการเคลื่อนที่ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

สิ่งที่ Above และ Over มีความแตกต่างกันคือ เมื่อใช้ Over ในประโยค จะใช้เพื่อบอกตำแหน่งที่มีความเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ดังเช่นภาพนกบิน ถ้าใช้ Over จะหมายถึงนกบินข้ามผ่านต้นไม้ แต่ถ้าใช้ Above จะเป็นการบอกว่านกบินอยู่กับที่

A bird flew over the tree.

การใช้ Over ใช้เพื่อบอกว่ามีสิ่งหนึ่งอยู่ที่อยู่ด้านบน แต่เป็นการเคลื่อนที่ผ่าน เช่น นกบินผ่าน หรือเฮลิคอปเตอร์บินผ่าน

Over

A bird flew over the tree.
นกบินผ่าน เหนือต้นไม้

The helicopter flew over my house.
เฮลิคอปเตอร์บินผ่านบ้านของฉัน

They jumped over the wall.
พวกเขากระโดดข้ามกำแพง

จากตัวอย่างจะเป็นการอธิบายประโยคว่า มีสิ่งที่เคลื่อนที่ผ่าน อยู่ทางด้านบน เช่น นกบินผ่าน เฮลิคอปเตอร์บินผ่าน หรือ การกระโดดข้ามกำแพง จากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง เป็นต้น

ถ้าใช้ Above จะเป็นการบอกว่า นกบินอยู่กับที่ ไม่ได้บินผ่าน เช่น นกบินอยู่เหนือต้นไม้ แต่เป็นการบินอยู่กับที่ เช่นเดียวกับ เฮลิคอปเตอร์บินที่อยู่เหนือบ้าน โดยบินอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหน

Above

A bird flew above the tree.
นกบินอยู่เหนือต้นไม้ (บินอยู่กับที่)

The helicopter flew above my house.
เฮลิคอปเตอร์บินอยู่เหนือบ้านของฉัน (บินอยู่กับที่)

They jumped above the wall.
พวกเขากระโดดอยู่บนกำแพง (กระโดดอยู่บนกำแพง ไม่ได้กระโดดข้าม)

3. Over ในความหมายว่า ห่ม คลุม

Over ยังสามารถใช้เพื่อบอกว่าอยู่บนบางสิ่ง ซึ่งจะหมายถึงเป็น การห่ม คลุม หรือปกคลุม

ภาพแสดงการใช้ Over ในควาหมายที่หมายถึงคลุม

ตัวอย่างเช่น

They put a blanket over her.
เขาห่มผ้าห่มให้เธอ

แต่ถ้าเปลี่ยนจาก Over เป็น Above ความหมายจะเปลี่ยนไป
They put a blanket above her.
ความหมายจะกลายเป็นผ้าห่มลอยอยู่เหนือตัวเธอ

4. อื่น ๆ

ที่กล่าวมาเบื้องต้นคือเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง Over และ Above ยังสามารถใช้ได้กับประโยคอื่น ๆ ได้ดังนี้

Over ใช้กับตัวเลข (หมายถึง มากกว่า (More than))

Over 100 people came to the party.
คนมากกว่า 100 คน มาร่วมงานปาร์ตี้

He had been waiting for over an hour.
เขารอมานานกว่า 1 ชั่วโมง

He is over 30.
เขาอายุมากกว่า 30

Above ใช้เพื่อบอกว่าดีกว่า/เหนือกว่า (better than)

His work is above average.
งานของเขาดีกว่าค่าเฉลี่ย

He thought he was above the law.
เขาคิดว่าเขาเหนือกว่ากฎหมาย

Above ใช้กับอุณหภูมิ

It was ten degree above the average for that time of year.
อุณหภูมิ 10 องศาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี

Above ใช้บ่งบอกระดับเหนือกว่า

The city is 1500 meters above the sea level.
เมืองนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1500 เมตร

I live in the house above the village.
ฉันอาศัยอยู่ที่บ้านที่อยู่ระดับสูงกว่าหมู่บ้าน

Her name is above mine on the waiting list.
ชื่อของเธออยู่เหนือระดับชื่อของฉันในรายการรอ

คำตรงข้าม

คำตรงข้าม Above และ Over คือคำว่า Under, Below, Beneath และ Underneath สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก link

สรุปการใช้ Above และ Over

Above และ Over มีทั้งความเหมือนและแตกต่างในการใช้งาน
ในบทเรียนนี้ แบ่งการใช้ Above และ Over ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. Above และ Over ใช้เพื่อบอกว่าตำแหน่งอยู่เหนือ หรืออยู่สูงกว่า โดยที่

 • ทั้ง 2 คำ สามารถใช้บอกตำแหน่งของสิ่งที่ตั้งอยู่เหนือกว่าอีกสิ่งหนึ่งได้
 • Over ใช้กับสิ่งที่ตั้งอยู่เหนือกว่าในแนวที่ตั้งตรงกัน ไม่สามารถเยื้องไปในทิศทางอื่นได้
 • Above ใช้กับสิ่งที่อยู่เหนือกว่า โดยจะอยู่เยื้องซ้าย ขวา หรือแนวที่ตั้งตรงกันก็ได้

2. Over ใช้บ่งบอกการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
3. Over ในความหมายว่า ห่ม คลุม ปกคลุม
4. อื่น ๆ ได้แก่

 • Over ใช้กับตัวเลข (หมายถึง มากกว่า (More than))
 • Above ใช้เพื่อบอกว่าดีกว่า/เหนือกว่า (Better than)
 • Above ใช้กับอุณหภูมิ
 • Above ใช้บ่งบอกระดับเหนือกว่า

อ้างอิง
ABOVE or OVER? What is the difference?

To top