Shop กับ Store แตกต่างกันอย่างไร

Shop กับ Store แตกต่างกันอย่างไร

คำว่า Shop และ Store นั้นมีความหมายว่า “ร้าน” หรือ “ร้านค้า” เหมือนกัน แต่ทั้ง 2 คำก็มีความแตกต่างกัน

Shop เป็นร้านที่ขายสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่าง ตัวอย่างเช่น ร้านขายขนม ร้านตัดผม ร้านขายอาหาร เป็นต้น Shop มักเป็นร้านขนาดเล็กกว่า Store และอาจะเป็นร้านที่ตั้งอยู่แบบ stand alone อยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ได้

Store เป็นร้านที่ขายสินค้าหรือบริการหลากหลายประเภท และอาจมีการแบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่ หรืออาจแบ่งเป็นแผนกก็ได้ เช่น แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกอาหารสด แผนกเสื้อผ้า เป็นต้น และขนาดของ Store มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Shop ตัวอย่างร้านที่เป็น Store เช่น ห้างสรรพสินค้า (Department Store) ร้าน 7-11 (Convenience Store) เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว Shop จะหมายถึงร้านค้าที่ขายสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างและอาจจะมีขนาดร้านที่เล็กกว่า Store ส่วน Store นั้นจะขายสินค้าและบริการหลาหลายอย่าง มีการจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ และอาจมีขนาดที่ใหญ่กว่า Shop

To top