I don’t care / I don’t mind ต่างกันอย่างไร

I don't care / I don't mind ต่างกันอย่างไร

ความหมาย

I don’t care หมายถึง ฉันไม่สนใจ หรือ ฉันไม่แคร์
I don’t mind หมายถึง ฉันไม่ขัดข้อง

I don’t care

I don’t care ตามความหมาย หมายถึง ฉันไม่สนใจ หรือ ฉันไม่แคร์ บ่งบอกว่าผู้พูดไม่สนใจต่อสิ่งต่าง ๆ ตัวอย่างประโยค เช่น

I don’t care what you do, as long as you’re happy.
ฉันไม่แคร์หรอกว่าคุณจะทำอะไร ตราบใดที่คุณมีความสุข

I don’t care if we go out to eat or just order in. Either way is fine with me.
ฉันไม่สนใจหรอกว่าเราจะออกไปทานอาหารข้างนอกหรือสั่งอาหารเข้ามากิน สำหรับฉันอย่างไหนก็ได้

I don’t care what you say, I’m still going to do what I think is best.
ฉันไม่แคร์ว่าคุณจะพูดอะไร ฉันยังคงจะทำใรสิ่งที่ฉันคิดว่าดีที่สุด

I don’t care if it’s raining outside, I’m still going for a walk.
ฉันไม่สนใจหรอกว่าถ้าข้างนอกฝนจะตก ฉันยังคงจะออกไปเดินข้างนอก

I don’t mind

I don’t mind หมายถึง ฉันไม่ขัดข้อง หรือบางครั้งอาจได้ยินคนพูดว่าไม่มายด์ ตัวอย่างประโยค เช่น

I don’t mind if you borrow my car, as long as you promise to be careful.
ฉันไม่ขัดข้องถ้าคุณจะยืมรถของฉัน ตราบใดที่คุณสัญญาว่าจะดูแลมันอย่างดี

I don’t mind if you come over, but I do have a lot of work to do.
ฉันไม่ขัดข้องถ้าคุณจะมาหา แต่ฉันมีงานเยอะมาก

I don’t mind if you want to watch a movie or go out for a drink.
ฉันไม่ขัดข้องถ้าคุณจะดูหนังหรืออกไปหาอะไรดื่ม

การใช้ Do you mind และ Would you mind ในการขออนุญาต

ในการขออนุญาตเพื่อทำอะไรสักอย่าง และเราต้องการตรวจสอบดูก่อนว่ามีใครที่ขัดข้องไหม เราสามารถขออนุญาตโดยใช้ Do you mind if…? และ Would you mind if…? ในประโยคได้ ซึ่งมีความหมายว่า “คุณจะขัดข้องไหม” ตัวอย่างประโยค เช่น

Do you mind if I borrow your car?
คุณจะขัดข้องไหมถ้าขอยืมรถคุณ

Do you mind if I sit here?
คุณจะขัดข้องไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้

Would you mind if I turned on the TV?
คุณจะขัดข้องไหมถ้าฉันจะเปิดทีวี

***Do you mind และ Would you mind นั้นมีความหมายไม่ต่างกัน เพียงแต่ว่าการใช้ Would you mind จะเป็นประโยคที่สุภาพมากกว่า

สรุป

I don’t care และ I don’t mind มีความแตกต่างกันทั้งความหมายและมีการใช้ในสถานะการณ์ที่แตกต่างกัน I don’t care หมายถึง ฉันไม่สนใจ หรือ ฉันไม่แคร์ — I don’t mind หมายถึง ฉันไม่ขัดข้อง ในการขออนุญาตเพื่อทำอะไรสักอย่าง และเราต้องการตรวจสอบดูก่อนว่ามีใครที่ขัดข้องไหม เราสามารถใช้ Do you mind if…? และ Would you mind if…? ในการขอนุญาต ซึ่งจะเป็นการถามว่า “คุณจะขัดข้องไหม” ถ้าเราต้องการทำอะไรสักอย่าง

To top