Someone / Somebody ต่างกันอย่างไร

Someone / Somebody ต่างกันอย่างไร

Someone และ Somebody เป็นอีกหนึ่งคู่คำศัพท์ที่พบเจอได้บ่อย และมีหลายคนสับสนว่าทั้ง 2 คำ มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ในบทเรียนนี้จะมาอธิบายถึงสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่แตกต่างกันของทั้ง 2 คำนี้

ความหมาย

คำว่า Someone และ Somebody มีความหมายที่เหมือนกันคือ หมายถึง บางคน ใครบางคน ใครสักคน ใครคนหนึ่ง

Someone และ Somebody เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

คำว่า Someone และ Somebody เป็นคำสรรพนาม ที่ใช้เรียกคนที่ไม่ได้ระบุว่าใคร หรือ “ใครสักคน” ที่อาจเป็นใครก็ได้ ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันและสามารถใช้แทนกันได้ และมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สิ่งที่ทั้ง 2 คำนี้มีความแตกต่างกันคือ โดยทั่วไปแล้ว เรามักจะพบคำว่า Someone ในภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด และคำว่า Somebody มักใช้ในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน แต่ทั้ง Someone และ Somebody สามารถใช้ได้ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน ดังตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้

Someone needs to take out the trash before it starts to smell.
ใครสักคนควรเอาขยะไปทิ้ง ก่อนที่มันจะส่งกลิ่นเหม็น

Somebody left their keys on the kitchen counter.
ใครบางคนลืมกุญแจทิ้งไว้ที่เคาน์เตอร์ห้องครัว

I’m sure someone will know the answer to that question.
ฉันมั่นใจว่ามีบางคนที่รู้คำตอบของคำถามนั้น

I think somebody should tell the teacher about this.
ฉันคิดว่าใครบางคนควรบอกคุณครูเกี่ยวกับเรื่องนี้

Somebody needs to turn off the lights when they leave the room.
ใครสักคนต้องปิดไฟเมื่อพวกเขาออกจากห้องไป

Someone should probably water the plants before they die.
ใครสักคนควรรดน้ำต้นไม้ก่อนที่พวกมันจะตาย

จากประโยคตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น มีการใช้ Someone และ Somebody ในประโยคเพื่อกล่าวถึงใครบางคน โดยทุกประโยคสามารถใช้ได้ทั้ง Someone และ Somebody โดยที่ความหมายไม่แตกต่างกัน

To top