การใช้ In, Into, On, Onto ต่างกันอย่างไร

การใช้ In, Into, On, Onto ต่างกันอย่างไร

ผู้เรียนภาษาอังกฤษ คงทราบกันดีว่าในภาษาอังกฤษมีคำหลายคำที่สร้างความสับสนให้กับผู้เรียน การใช้ in, into และ on, onto เป็นคำอีกคู่ในภาษาอังกฤษที่ได้สร้างความสับสนให้กับผู้เรียน เพราะเขียนคล้าย ๆ กัน ในบทเรียนนี้จะช่วยอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึงความแตกต่างของคำเหล่านี้

การใช้ In และ Into

คำว่า In และ Into พบได้บ่อยครั้ง และบางครั้งก็ทำให้เกิดความสับสนว่ามีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร และดูเหมือนในหลาย ๆ ประโยคจะสามารถใช้แทนกันได้

ความหมาย

in หมายถึง “อยู่ข้างใน” (แสดงตำแหน่งที่อยู่)
into หมายถึง “ไปข้างใน” (แสดงความเคลื่อนไหวไปข้างใน)

วิธีการใช้และความแตกต่างระหว่าง in และ into สามารถอธิบายได้ด้วยภาพประกอบด้านล่างนี้

การใช้ In และ Into

จากภาพประกอบการใช้ in และ into จะเห็นว่าประโยค A

A cat sits in the box.
(แมวตัวหนึ่งนั่งอยู่ในกล่อง)

ประโยคนี้ใช้ in หมายถึง “อยู่ข้างใน” ซึ่งได้อธิบายไปดังข้างต้นว่าเมื่อใช้ in เป็นการแสดงตำแหน่งที่อยู่ของแมวว่าอยู่ในกล่อง เมื่อเปรียบเทียบกับประโยค B

A cat is jumping into the box.
(แมวตัวหนึ่งกำลังกระโดดเข้าไปในกล่อง)

ประโยคที่ 2 ใช้ into ซึ่งหมายถึง “ไปข้างใน” เป็นการแสดงความเคลื่อนไหวไปข้างใน ซึ่งใช้อธิบายว่าแมวกำลังกระโดดเข้าไปในกล่อง

จากตัวอย่าง A และ B ทำให้สรุปได้ว่า In ใช้เมื่อต้องการบอกตำแหน่ง และ Into ใช้ในประโยคที่ต้องการบอกว่า มีการเคลื่อนที่เข้าไปข้างใน

ตัวอย่างประโยค

Nicky turned off the light and walked into his bedroom.
นิกกี้ปิดไปและเดินไปที่ห้องนอนของเขา

The shopping cart crashed into the parked car.
รถเข็นชนเข้ากับรถที่จอดอยู่

She put iPhone into her bag.
เธอเอา iPhone ใส่เข้าไปในกระเป๋า

การใช้ On และ Onto

คำว่า On และ Onto ก็เป็นคำอีกมักทำให้เกิดความสับสน

ความหมาย
on หมายถึง “อยู่ข้างบน” (แสดงตำแหน่งที่อยู่)
onto หมายถึง “ไปข้างบน” (แสดงความเคลื่อนไหวไปข้างบน)

วิธีการใช้และความแตกต่างระหว่าง on และ onto สามารถอธิบายได้ด้วยภาพประกอบด้านล่างนี้

การใช้ on และ onto

จากภาพประกอบการใช้ on และ onto

A cat sits on the box.
(แมวตัวหนึ่งนั่งอยู่บนกล่อง)

A cat is jumping onto the box.
(แมวตัวหนึ่งกำลังกระโดดขึ้นไปบนกล่อง)

จากทั้ง 2 ประโยคเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าประโยคที่ใช้ on เป็นการบอกตำแหน่ง และประโยคที่ใช้ onto เป็นการอธิบายถึงแมวที่กำลังกระโดดขึ้นไปด้านบนกล่อง

เราจึงสรุปได้ว่า เราใช้ on เมื่อต้องการบอกตำแหน่งว่า “อยู่ด้านบน” แต่ในประโยคที่เราต้องการอธิบายว่า คน สัตว์ หรือ สิ่งของ กำลังเคลื่อนที่ไปด้านบน เราใช้ onto ในการอธิบาย

ตัวอย่างประโยค

Jack climbed onto the roof to save the cat.
แจ็คปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อช่วยแมว

He threw the book onto his desk and left.
เขาโยนหนังสือไปบนโต๊ะและก็จากไป

Can you get onto the tree without a ladder?
คุณสามารถปีนขึ้นไปบนต้นไม้ โดยไม่มีบันไดได้ไหม

สรุป

จากความหมายของ in และ into มีความคล้ายกับ on และ onto ตรงที่ คำหนึ่งเป็นการแสดงตำแหน่งที่อยู่ อีกคำหนึ่งเป็นการแสดงความเคลื่อนไหว

To top