การใช้ Either…or, Neither…nor และ Both ใช้อย่างไร

การใช้ Either...or, Neither...nor และ Both ใช้อย่างไร

Either, Neither และ Both เป็นอีกกลุ่มคำหนึ่งในภาษาอังกฤษที่พบเจอได้บ่อย ทั้งใช้เพื่อการสื่อสาร ใช้ในการทำงาน การเรียน หรือแม้กระทั่งอยู่ในข้อสอบ การใช้ Either, Neither และ Both เข้าใจได้ไม่ยากและอาจง่ายกว่าที่คิดไว้ ในบทเรียนนี้จะอธิบายถึง ความหมายและวิธีการใช้คำเหล่านี้

ความหมาย

ควาหมายของ Either, Neither และ Both นั้นเข้าใจได้ไม่ยาก เมื่อนึกถึงคำเหล่านี้ ให้นึกถึงอะไรก็ตามที่มีอยู่ สองสิ่ง สองอย่าง หรือ สองคน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

  • Either หมายถึง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออันไหนก็ได้ จาก 2 อย่าง และเมื่อต้องการบอกว่าทั้ง 2 อย่างนั้นมีอะไรบ้าง สามารถใช้ or เข้ามาช่วยในการอธิบาย มีรูปประโยคคือ Either……or……
  • Neither หมายถึง ไม่ทั้ง 2 อย่าง เมื่อต้องการบอกว่าทั้ง 2 อย่างนั้นมีอะไรบ้าง ต้องใช้ nor เข้ามาช่วยในการอธิบาย มีรูปประโยคคือ Neither……nor……
  • Both หมายถึง ทั้ง 2 อย่าง และเมื่อต้องการบอกว่าทั้ง 2 อย่างนั้นมีอะไรบ้าง สามารถใช้ and เข้ามาช่วยในการอธิบาย มีรูปประโยคคือ Both……and……
อธิบายการใช้ Either...or, Neither...nor และ Both...and

การออกเสียง

Either สามารถออกเสียงได้เป็น อีเตอร์ (American english) หรือ ไอเตอร์ (British english)
Neither สามารถออกเสียงได้เป็น นีเตอร์ (American english) หรือ ไนเตอร์ (British english)

การใช้ Either, Either…or…

การใช้ Either นั้นไม่ได้ยากเลย และสามารถพบได้บ่อยครั้งในการใช้ภาษาอังกฤษ Either หมายถึง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออันไหนก็ได้ จาก 2 อย่าง และเมื่อต้องการบอกว่าทั้ง 2 อย่างนั้นมีอะไรบ้าง สามารถใช้ or เข้ามาช่วยในการอธิบาย มีรูปประโยคคือ Either…or ตัวอย่างประโยค เช่น

A: Do you want to play football or basketball? (คุณอยากเล่นฟุตบอลหรือบาสเก็ตบอล)
B: Either (อันไหนก็ได้)

I want to play either football or basketball.
ฉันต้องการเล่นฟุตบอลหรือบาสเก็ตบอลก็ได้

การใช้ Neither, Neither…nor…

Neither หมายถึง ไม่ทั้ง 2 อย่าง มีวิธีการใช้เหมือน Either ต่างกันเพียงแค่ความหมายเท่านั้น เมื่อเราต้องการอธิบายว่าตัวเลือกที่เราบอกว่าไม่…ทั้ง 2 อย่างนั้นมีอะไรบ้าง เราจะใช้ nor เข้ามาช่วยในการอธิบาย โดยมีรูปประโยคคือ Neither…nor… ตัวอย่างประโยค มีดังนี้

A: Do you want to drink coffee or tea? (คุณต้องการดื่มกาแฟหรือชา)
B: Neither. (ไม่เอาทั้งคู่)

I want to drink neither coffee or tea.
ฉันไม่ต้องการดื่มทั้งกาแฟและชา

หมายเหตุ: neither…nor มักไม่ค่อยนิยมใช้ในการพูด เนื่องจากเป็นภาษาที่ค่อนข้างเป็นทางการ ประโยคที่คนมักใช้พูดแทนการใช้ neither…nor… ก็คือใช้ประโยคปฏิเสธตามปกติ เช่น

I don’t want to drink coffee or tea.
ฉันไม่ต้องการดื่มกาแฟหรือชา

I don’ want to play football or basketball.
ฉันไม่ต้องการเล่นฟุตบอลหรือบาสเก็ตบอล

You can’t swim or play water sport here.
คุณไม่สามารถว่ายน้ำหรือเล่นกีฬาทางน้ำที่นี่

การใช้ Both, Both…and…

Both เป็นคำที่พบได้บ่อยมากในภาษาอังกฤษ Both หมายถึงทั้งคู่ หรือ ทั้ง 2 อย่าง โดยที่ Both ใช้กับคำว่า and เพื่อบอกว่า “ทั้งคู่” หรือ “ทั้ง 2 อย่าง” และมีอะไรบ้าง โดยมีโครงสร้างประโยคคือ Both…and… เช่น

A: Do you want to play guitar or violin? (คุณต้องการเล่นกีตาร์หรือไวโอลิน)
B: Both (ทั้งคู่)

I want to play both guitar and violin.
ฉันต้องการเล่นทั้งกีตาร์และไวโอลิน

การใช้ Me too, So do I, Me either, Me neither

การใช้ Me too, So do I, Me either, Me neither เป็นการใช้เพื่อแสดงความเห็นว่า “ด้วยเหมือนกัน” สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มตามความหมายและวิธีการใช้งาน ดังนี้

การใช้งาน Me too และ So do I

Me too และ So do I หมายถึง “ฉันก็…ด้วยเหมือนกัน” ใช้เพื่อแสดงความเห็นด้วยกับประโยคที่เป็น “เชิงบวก” (Positive Sentences) เช่น ฉันก็…ชอบ…ด้วยเหมือนกัน ฉันก็…อยากไป…ด้วยเหมือนกัน หรือ ฉันก็…อยากได้..ด้วยเหมือนกัน เป็นต้น ตัวอย่างประโยค เช่น

A: I like to play badminton. (ฉันชอบเล่นแบดมินตัน)
B: Me too. (ฉันก็…ชอบเล่นแบดมินตัน…ด้วยเหมือนกัน)

A: I want to go to Japan this summer. (ฉันอยากไปประเทศญี่ปุ่นหน้าร้อนนี้)
B: Me too. (ฉันก็…อยากไปประเทศญี่ปุ่นหน้าร้อนนี้…ด้วยเหมือนกัน)

A: I would like to place an order for a pizza. (ฉันต้องการสั่งพิซซ่า)
B: So do I. (ฉันก็…ต้องการสั่งพิซซ่า…ด้วยเหมือนกัน)

การใช้งาน Me either และ Me neither

Me either และ Me neither หมายถึง “ฉันก็ไม่…ด้วยเหมือนกัน” เป็นการแสดงความเห็นด้วยกับประโยคที่เป็น “เชิงลบ” (Negative Sentences) เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้พูดนั้นก็ “ไม่…ด้วยเหมือนกัน” เช่น ฉันก็…ไม่ชอบ…ด้วยเหมือนกัน ฉันก็…ไม่อยากไป…ด้วยเหมือนกัน หรือ ฉันก็…ไม่อยากกิน…ด้วยเหมือนกัน เป็นต้น ตัวอย่างประโยค เช่น

A: I don’t like to eat bread. (ฉันไม่ชอบกินขนมปัง)
B: Me neither. (ฉันก็ไม่…ชอบกินขนมปัง…ด้วยเหมือนกัน)

I don’t want to go to school. (ฉันไม่อยากไปโรงเรียน)
B: Me neither. (ฉันก็ไม่..อยากไปโรงเรียน…ด้วยเหมือนกัน)

A: I don’t like hot weather. (ฉันไม่ชอบอากาศร้อน)
B: Me either. (ฉันก็…ไม่ชอบอากาศร้อน…ด้วยเหมือนกัน)

สรุป

การใช้ Either, Neither และ Both ไม่ได้ยากอย่างที่คิด และสามารถนำไปใช้การทำงาน การเรียน หรือทำข้อสอบได้ กล่าวโดยสรุป เมื่อต้องใช้คำเหล่านี้ ต้องมีตัวเลือก 2 คน 2 สิ่ง หรือ 2 อย่าง โดยที่ใช้ Either หรือ Either…or… มีความหมายว่า อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่จะเป็นอันไหนก็ได้ Neither หรือ Neither…nor… มีความหมายว่า ไม่ใช่ทั้ง 2 ตัวเลือกนั้น และสุดท้ายคำว่า Both หรือ Both…and… หมายถึงทั้งคู่

To top