เจาะลึก 3 รูปแบบการเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ (ขั้นปรกติ ขั้นกว่า ขั้นสุด)

Compare apple and orange

เรามักเปรียบเทียบคน สัตว์ สิ่งของ หรือการกระทำใด ๆ ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป เช่น เปรียบเทียบขนาด เล็ก (small) ใหญ่ (big) สูง (tall) หรือเปรียบเทียบว่า ดี (good) แย่ (bad) หรือ สวย (beautiful) เป็นต้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงหลักการเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษว่ามีวิธีการใช้อย่างไร ในภาษาอังกฤษมีแบ่งรูปแบบของการเปรียบเทียบออกเป็น 3 รูปแบบ 6 ประเภทย่อย ได้แก่

1. การเปรียบเทียบขั้นปรกติ (Positive degreee)
1.1 การเปรียบขั้นเท่ากัน
1.2 การเปรียบเทียบขั้นไม่เท่ากัน

2. การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative degree)
2.1 การเปรียบเทียบขั้นมากกว่า
2.2 การเปรียบเทียบขั้นน้อยกว่า

3. การเปรียบเทียบขั้นที่สุด (Superlative degree)
3.1 การเปรียบเทียบขั้นมากที่สุด
3.2 การเปรียบเทียบขั้นน้อยที่สุด

ประเภทของคำที่ใช้ในประโยคเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ ก็สามารถนำคำหลายประเภทมาเปรียบเทียบได้ ดังนี้

1. คำคุณศัพท์ (adjective)
คือคำที่ใช้ขยายคำนาม เช่น เล็ก (small) ใหญ่ (big) สูง (tall) สวย (beautiful) เพื่อนำมาใช้ในการเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบว่าตัวเล็กกว่า สวยกว่า ใหญ่กว่า เป็นต้น

2. คำกริยาวิเศษณ์ (adverb)
คือคำที่ใช้ขยายคำกริยา โดยทั่วไป adverb มักจะลงท้ายด้วย -ly  เช่น ๆ quickly (อย่างรวดเร็ว) carefully (อย่างระมัดระวัง) นำมาใช้ในการเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบว่าเดินได้รวดเร็วกว่า หรือ ขับรถได้อย่างระมัดระวังกว่า เป็นต้น

3. คำนาม (noun)
คือคำที่ใช้เรียก คนสัตว์ สิ่งของ เช่น รองเท้า รถยนต์ ต้นไม้ เสื้อ นำมาใช้ในการเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบว่ามีรถมากกว่า หรือเปรียบเทียบว่ามีเสื้อที่สีเหมือนกัน เป็นต้น

การเปรียบเทียบขั้นปรกติ (Positive Degree)

1. การเปรียบเทียบขั้นปรกติ (Positive Degree)

การเปรียบเทียบขั้นปรกติ เมื่อต้องการเปรียบเทียบ สิ่งใด หรือการกระทำใด ๆ 2 อย่างว่ามีความเท่ากันหรือไม่เท่ากัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

1.1 การเปรียบขั้นเท่ากัน
1.2 การเปรียบเทียบขั้นไม่เท่ากัน

1.1 การเปรียบขั้นเท่ากัน

ในการเปรียบเทียบสิ่งที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ การกระทำ หรือเหตุการณ์ใด ๆ เมื่อต้องการบอกว่าสิ่งนั้นมีความเท่าเทียมกัน สามารถทำได้โดยใช้โครงสร้างนี้

โครงสร้างประโยค

as + adjective + as
as + adverb + as
the same + noun (คำนาม) + as

หมายเหตุ: ในการเปรียบเทียบขั้นปรกติ คำศัพท์ทุกประเภทไม่มีการเปลี่ยนรูป

as + adjective + as

He is as tall as his father.
เขาสูงเท่ากับพ่อของเขา

The world’s biggest bull is as big as a small elephant.
วัวกระทิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัวใหญ่เท่ากับช้างตัวเล็ก

My hands were as cold as ice.
มือของฉันเย็นอย่างกับน้ำแข็ง

as + adverb + as

You have to unwrap it as carefully as you can. It’s quite fragile.
คุณต้องแกะมันอย่างระมัดระวัง มันค่อนข้างแตกง่าย

Jane drives as carefully as her husband.
เจนขับรถได้อย่างระมัดระวังเท่ากับสามีของเธอ

the same + noun (คำนาม) + as

This car is the same size as that one.
รถคันนี้มีขนาดเท่ากับรถคันนั้น

Natalie is the same age as me.
นาตาลีมีอายุเท่ากันกับฉัน

1.2 การเปรียบเทียบขั้นไม่เท่ากัน

เมื่อต้องการบอกว่าสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบกันมีความไม่เท่ากัน สามารถใช้โครงสร้างประโยคได้ดังนี้

โครงสร้างประโยค

not as/so + adjective  + as
not as/so + adverb + as
not the same + noun (คำนาม) + as

หมายเหตุ: ในการเปรียบเทียบขั้นปรกติ คำศัพท์ทุกประเภทไม่มีการเปลี่ยนรูป

ตัวอย่างประโยค

not as/so + adjective + as

He is not as successful as his brother.
He is not so successful as his brother.

เขาไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับพี่ชายของเขา

Joe is not as tall as his father.
โจไม่ได้ตัวสูงเหมือนกับพ่อของเขา

It’s not as heavy as I thought it would be.
มันไม่ได้หนักเท่ากับที่ฉันคิดไว้

not as/ so + adverb + as

She’s not singing as loudly as she can.
เธอไม่ได้ร้องเพลงเสียงดังเท่าที่เธอทำได้

They didn’t play as well as they usually do.
พวกเขาไม่ได้เล่นดีเหมือนอย่างเคย

not the same + noun (คำนาม) + as

The Fuji apple is not the same color as the Gala apple.
แอปเปิ้ลฟูจิไม่ได้มีสีเดียวกับแอปเปิ้ลกาล่า

These two shirts are not the same size.
เสื้อสองตัวนี้ไม่ได้มีขนาดเดียวกัน

การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Adjective)

2. การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Adjective)

การเปรียบเทียบขั้นกว่า ใช้กับการเปรียบเทียบ คน สัตว์ สิ่งของ หรือการกระทำใด ๆ 2 อย่าง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

2.1 การเปรียบเทียบขั้นมากกว่า
2.2 การเปรียบเทียบขั้นน้อยกว่า

2.1 การเปรียบเทียบขั้นมากกว่า

การเปรียบเทียบขั้นมากกว่า ใช้กับการเปรียบเทียบ คน สัตว์ สิ่งของ หรือการกระทำใด ๆ 2 อย่าง  เพื่อบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่สูงกว่าหรือมากกว่า มีโครงสร้างประโยคดังนี้

โครงสร้างประโยค

adjective (ขั้นกว่า) + than
more + adjective +  than
more + adverb +  than
more + noun (คำนาม) + than

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบขั้นกว่า adjective ต้องเปลี่ยนเป็นรูปขั้นกว่า หรือเปลี่ยนเป็นคำศัพท์ลงท้ายด้วย -er อ่านเพิ่มเติม 5 หลักการเปลี่ยนคำคุณศัพท์ (adjective) เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด

ตัวอย่างประโยค

adjective (ขั้นกว่า -er) + than
more + adjective +  than
***more + adjective ใช้กับ adjective ที่มี 3 พยางค์

My friend is taller than me.
เพื่อนของฉันตัวสูงกว่าฉัน

We were busier last week than this week.
เรางานยุ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว มากกว่าอาทิตย์นี้

I’m more interested in music than sport.
ฉันมีความสนใจในดนตรีมากกว่ากีฬา

more + adverb (ขั้นกว่า) +  than

You have to unwrap it as carefully as you can. It’s quite fragile.
คุณต้องแกะมันออกอย่างระมัดระวังเท่าที่จะทำได้ มันค่อนข้างแตกง่าย

Jack walks more quickly than Tom.
แจ็คเดินได้อย่างรวดเร็วกว่าทอม

You seem to learn things more easily than I do.
ดูเหมือนว่าคุณเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายกว่าฉัน

more + noun (คำนาม) + than

I have more money than my sister.
ฉันมีเงินเยอะกว่าน้องสาวของฉัน

I like Suki more than noodle.
ฉันชอบสุกี้มากกว่าก๋วยเตี๋ยว

2.2 การเปรียบเทียบขั้นน้อยกว่า

เมื่อต้องการเปรียบเทียบหรือต้องการบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งด้อยกว่าหรือต่ำกว่า เราเปรียบเทียบได้โดยใช้โครงสร้างนี้

โครงสร้างประโยค

less + adjective (ขั้นกว่า) +  than
less + adverb + than
less + noun (คำนามนับไม่ได้) + than
fewer + noun (คำนามนับได้)  + than

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบขั้นกว่า adjective ต้องเปลี่ยนเป็นรูปขั้นกว่า หรือเปลี่ยนเป็นคำศัพท์ลงท้ายด้วย -er อ่านเพิ่มเติม 5 หลักการเปลี่ยนคำคุณศัพท์ (adjective) เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด

ตัวอย่างประโยค

less + adjective (ขั้นกว่า) +  than

This winter was considerably less colder than last winter.
หน้าหนาวนี้ได้รับการพิจารณาว่าหนาวน้อยกว่าหน้าหนาวที่แล้ว

My phone is less expensive than iPhone.
โทรศัพท์ของฉัน ราคาถูกกว่า iPhone

My husband feels less worried about our son than I do.
สามีของฉันรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกชายของเรามากกว่าฉัน

less + adverb +  than

The engine operates less efficiently with alcohol than the petrol.
เครื่องยนต์ทำงานประสิทธิภาพต่ำกว่าการใช้น้ำมันเมื่อใช้แอลกอฮอล์

Anna drives less carefully than usual when she drinks alcohol.
แอนนาขับรถอย่างไม่ระมัดระวัง เมือเธอดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

less + noun (คำนามนับไม่ได้) + than

This car consumes less fuel the the old one.
รถคันนี้ใช้น้ำมันน้อยกว่ารถคันเก่า

Our team has less chance of winning than our competitor.
ทีมของเรามีโอกาสชนะน้อยกว่าทีมคู่แข่ง

the least + noun (คำนามนับไม่ได้)

He has fewer cars than I.
เขามีรถยนต์น้อยกว่าที่ฉันมี

My hens laid fewer eggs than last week.
แม่ไก่ของฉันวางไข่น้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้ว

การเปรียบเทียบขั้นที่สุด (Superlative degree)

3. การเปรียบเทียบขั้นที่สุด (Superlative degree)

การเปรียบเทียบขั้นที่สุด ใช้เมื่อเป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่ 3 สิ่งขึ้นไป สามารถใช้ได้ทั้งเปรียบเทียบเพื่อบอกว่าเป็นที่สุด และน้อยที่สุดได้ แบ่งออกเป็น 2 แบบ

3.1 การเปรียบเทียบขั้นมากที่สุด
3.2 การเปรียบเทียบขั้นน้อยที่สุด

3.1 การเปรียบเทียบขั้นมากที่สุด

เมื่อมีการเปรียบเทียบ เพื่อต้องการบอกว่า สิ่งใด ๆ ก็ตามตั้งแต่ 3 สิ่งขึ้นไป มีอันใดอันหนึ่งเป็นที่สุด เราจะเปรียบเทียบได้โดยใช้โครงสร้างนี้

โครงสร้างประโยค

the + adjective (ขั้นที่สุด)
the most + adjective (ขั้นที่สุด)
the most + adverb
the most + noun
(คำนาม)

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบขั้นที่สุด adjective ต้องเปลี่ยนเป็นรูปขั้นที่สุด หรือเปลี่ยนเป็นคำศัพท์ลงท้ายด้วย -est อ่านเพิ่มเติม 5 หลักการเปลี่ยนคำคุณศัพท์ (adjective) เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด

ตัวอย่างประโยค

the + adjective (ขั้นที่สุด)
the most + adjective (ขั้นที่สุด)

Jack is the tallest boy in the class.
แจ็คเป็นเด็กผู้ชายที่สูงที่สุดในชั้นเรียน

This is the biggest elephant in this zoo.
นี่คือช้างที่ตัวใหญ่ที่สุดในสวนสัตว์แห่งนี้

She is the most beautiful girl in the school.
เธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโรงเรียน

Elephant is the most heaviest animal in this zoo.
ช้างเป็นสัตว์ที่หนักมากที่สุดในสวนสัตว์นี้

***การใช้ the most + adjective และ the + adjective มีวิธีใช้ที่เหมือนกัน ต่างกันที่ the most + adjective ใช้กับ adjective ที่มี 3 พยางค์

the most + adverb

Android is the most widely used mobile operation system.
แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการมือถือที่มีการใช้มากที่สุด

Even the most carefully prepared plans sometimes go wrong.
แม้แต่แผนที่จัดเตรียมอย่างระมัดระวัง บางครั้งก็ผิดพลาดได้

the most + noun (คำนาม)

My mom has the most money in our family.
แม่ของฉันมีเงินมากที่สุดในครอบครัวของเรา

Choosing a color took the most time.
การเลือกสีใช้เวลามากที่สุด

*** most เมื่อใช้นำหน้าคำนาม โดยไม่มี the นำหน้า most ความหมายจะกลายเป็นคำว่า “ส่วนใหญ่” ตัวอย่างเช่น
Most people like music. (คนส่วนใหญ่ชอบฟังเพลง) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ most / most of / mostly / the most

3.2 การเปรียบเทียบขั้นน้อยที่สุด

ในการเปรียบเทียบขั้นน้อยที่สุด เราจะใช้ the least ซึ่งเป็นขั้นสูงสุด ของคำว่า less หมายถึง น้อยที่สุด นำหน้าคำศัพท์ที่เป็น adjective และ adverb สำหรับคำนาม ใช้ the least นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ และใช้ the fewest ซึ่งหมายถึง น้อยที่สุด เหมือน the least นำหน้าคำนามที่นับได้

โครงสร้างประโยค

the least + adjective
the least + adverb
the least + noun (คำนามนับไม่ได้)
the fewest + noun (คำนามนับได้)

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบขั้นที่สุด adjective ต้องเปลี่ยนเป็นรูปขั้นที่สุด หรือเปลี่ยนเป็นคำศัพท์ลงท้ายด้วย -est อ่านเพิ่มเติม 5 หลักการเปลี่ยนคำคุณศัพท์ (adjective) เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด

ตัวอย่างประโยค

the least + adjective

I have the least interesting in badminton.
ฉันมีความสนใจในกีฬาแบดมินตันน้อยที่สุด

My dad seems to be the least worried about my test score.
พ่อของฉันดูเหมือนว่าจะกังวลน้อยที่สุดเกี่ยวกับคะแนนการสอบของฉัน

The least expensive things aren’t always bad.
ของราคาถูกที่สุดก็ใช่แย่จะแย่เสมอไป

the least + adverb

Jane drives the least carefully in the driving class.
เจนขับรถอย่างไม่ระมัดระวังที่สุดในชั้นเรียนขับรถ

The machines that worked the least efficiently were replaced.
เครื่องจักรที่ทำงานประสิทธิภาพต่ำที่สุดถูกเปลี่ยนออกไป

the least + noun (คำนามนับไม่ได้)

Eric has the least work to do so he can help you.
เอริคมีงานน้อยที่สุด ดังนั้นเขาจึงช่วยเธอได้

His engine consumes the least energy.
เครื่องยนต์ของเขาใช้พลังงานน้อยที่สุด

the fewest + noun (คำนามนับได้)

On Sundays, the fewest cars use this street.
วันอาทิตย์เป็นวันที่มีรถน้อยใช้ถนนเส้นนี้

He made the fewest errors.
เขามีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

To top