For และ Since มีหลายความหมาย แต่ในบทความนี้เราจะกล่าวถึง for และ since เพื่อใช้บอกช่วงเวลา

ความหมาย

For + เป็นเวลา…(นานเท่าไหร่)
Since + ตั้งแต่… (เมื่อไหร่)

จากความหมายของ for และ since ก็พอที่จะบอกได้ว่า for และ since นั้นใช้งานต่างกัน

  • For จะใช้บอกช่วงเวลาว่านานเท่าไหร่
  • Since จะใช้บอกเวลาว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่

ตัวอย่าง For
for 3 hours (เป็นเวลา 3 ชั่วโมง)
for 2 weeks (เป็นเวลา 2 สัปดาห์)
for 3 days (เป็นเวลา 3 วัน)
for 5 years (เป็นเวลา 5 ปี)

ตัวอย่าง Since
since yesterday. (ตั้งแต่เมื่อวาน)
since this morning. (ตั้งแต่เมื่อเช้านี้)
since 1995 (ตั้งแต่ปี 1995)
since Friday (ตั้งแต่วันศุกร์)

For

โครงสร้างประโยค

Subject + has/have + v.3… + for

การใช้ For

For ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ โดยที่เหตุการณ์นั้น ในขณะที่พูดยังคงเกิดขึ้นอยู่

ตัวอย่างประโยค

I have lived in Chiang Mai for 3 years.
พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดอีตและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันว่าเป็นระยะเวลาเท่าใดแล้ว เช่นบอกว่าอยู่ที่เชียงใหม่เป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว (ปัจจุบันยังอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่)

Since

โครงสร้างประโยค

Subject + has/have + v.3… + since

การใช้ Since

Since ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ โดยที่เหตุการณ์นั้น ในขณะที่พูดยังคงเกิดขึ้นอยู่

ตัวอย่างประโยค

I have lived in Chiang Mai since 2021.
ฉันอยู่ที่เชียงใหม่มาตั้งแต่ปี 2021

He has worked in this company since last year.
เขาทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว

สิ่งที่เหมือนกัน

  • จากโครงสร้างของประโยค ทำให้เห็นสิ่งที่เหมือนกันคือ for และ since ใช้เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดอีตและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
  • เมื่อเลือกใช้ for จะเป็นการบอกว่า เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาเท่าใด
  • ถ้าเลือกใช้ since จะเป็นการบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่
  • มีโครงสร้างประโยคที่เหมือนกัน คือ Subject + has/have + v.3… + for/since ซึ่งก็คืออยู่ในรูปของ Present perfect tense

For ยังสามารถใช้พูดถึงเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอดีตและจะเกิดขึ้นในอนาคต

โครงสร้างประโยค

Subject + v.2… + for
Subject + will + v.1… + for

การใช้ For

ตัวอย่างประโยค

I lived in Chiang Mai for 3 years.
ฉันเคยอยู่ที่เชียงใหม่เป็นระยะเวลา 3 ปี
พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตว่าใช้เวลานานเท่าใด (ปัจจุบันไม่ได้อาศัยที่เชียงใหม่แล้ว)

I will live in Bangkok for 3 years.
ฉันจะอยู่ที่เชียงใหม่เป็นระยะเวลา 3 ปี
พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ตอนนี้ยังไม่เกิด)

สรุป

  • For ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ โดยที่เหตุการณ์นั้น ในขณะที่พูดยังคงเกิดขึ้นอยู่
  • Since ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ โดยที่เหตุการณ์นั้น ในขณะที่พูดยังคงเกิดขึ้นอยู่
  • For ยังใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต (ปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นแล้ว) และอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ด้วย