การบวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร

การบวก ลบ คูณ หาร ในภาษาอังกฤษ

เมื่อเราต้องการสื่อสารกับชาวต่างชาติให้เขาใจตัวเลขที่เราคิดคำนวนออกมา หลายคนอาจจะงงว่าต้องพูดอย่างไร หรืออาจจะพูดได้ไม่ถูกต้อง ในบทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการคำนวนตัวเลขอย่างง่าย ถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการพูด การบวก ลบ คูณ หาร ในภาษาอังกฤษ ต้องพูดว่าอย่างไร

วิธีอธิบายการคำนวน บวก ลบ คูณ หาร ในภาษาอังกฤษ

1. การบวก

+

plus sign / addition sign (เครื่องหมายบวก)

4 + 6 = 10

วิธีการอ่าน

 1. four plus six equals ten.
 2. the sum of four and six is ten.
 3. four added to six makes ten.
 4. if you add six to four you get ten.

2. การลบ

minus sign / subtraction sign (เครื่องหมายลบ)

7 – 5 = 2

วิธีการอ่าน

 1. seven minus five equals two.
 2. five subtracted from seven equals two.
 3. if you subtract five from seven you get two.
 4. if you take five from seven you get two.

ตัวเลขที่มีค่าติดลบ
-5
วิธีการอ่าน
minus five

3. การคูณ

x

times sign / multiplication sign (เครื่องหมายคูณ)

5 x 6 = 30

วิธีการอ่านวิธีการอ่าน

 1. five times six equals thirty
 2. five multiplied by six equals thirty
 3. five sixes are thirty
 4. if you multiply 5 by 6 you get thirty

4. การหาร

÷ หรือ /

division sign (เครื่องหมายหาร)

15 ÷ 3 = 5 หรือ 15 / 3 = 5

วิธีการอ่าน

 1. fifteen divided by three equals five.
 2. five goes into fifteen three times.
 3. if you divide fifteen by three you get five.
 4. if you divide three into fifteen you get five.

จากตัวอย่างการบวก ลบ คูณ หาร สามารถสรุปได้ดังนี้

เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องหมายชื่อเครื่องหมายชื่อวิธีการ
+plus sign / addition sign (เครื่องหมายบวก)บวก (plus หรือ added to)
minus sign / subtraction sign (เครื่องหมายลบ)ลบ (minus หรือ subtracted from)
xtimes sign / multiplication sign (เครื่องหมายคูณ)คูณ (times หรือ multiplied by)
÷ หรือ /division sign (เครื่องหมายหาร)หาร (divided by)

เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ

1. เท่ากับ (equals sign)

=

3 + 4 = 7
three plus four equals seven.

*** หมายเหตุ: เราใช้ equals ไม่ใช่ equal

2. มากกว่า (greater than)

>

5 > 3
five is greater than three.

3. น้อยกว่า (less than)

<

2 < 5
two is less than five.

4. ไม่เท่ากับ (Not equal to)

7 ≠ Y
seven is not equal to Y.

5. มากกว่าหรือเท่ากับ (greater than or equal to)

x ≥ y
x is greater than or equal to y.

6. น้อยกว่าหรือเท่ากับ (less than or equal to)

5 ≤ x
five is less than or equal to x.

7. ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (percent sign)

%

40%
forty percent

8. สแควรูท (square root)

√16 = 4

the square root of sixteen equals four.
the square root of sixteen is four.

แหล่งข้อมูล
Maths symbols and operations – English vocabulary
Basic Maths Symbols


To top