การใช้ All, Every และ Each ต่างกันอย่างไร

การใช้ All, Every และ Each ต่างกันอย่างไร

การใช้ All, Every และ Each ในภาษาอังกฤษ สามารถพบเจอได้บ่อยครั้งมาก ถึงแม้จะเป็นคำที่ดูเหมือนง่าย แต่ในหลาย ๆ ครั้ง ผู้ใช้หลายคนก็ใช้ผิด ในบทความนี้จะอธิบายถึง ความหมายและวิธีการใช้คำเหล่านี้

ความหมาย

All หมายถึง “ทั้งหมด”
Every หมายถึง “ทุก” (ทุกคน ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกตัว ทุกวัน เป็นต้น)
Each หมายถึง “แต่ละ” (แต่ละคน แต่ละสิ่ง แต่ละอย่าง เป็นต้น)

จากความหมายของ All, Every และ Each ทำให้เราเห็นแนวทางการใช้ของคำทั้ง 3 คำ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทว่า ต้องการพูดว่า “ทั้งหมด” “ทุก…” หรือว่า “แต่ละ”

ตัวอย่างประโยค

All

All passengers must turn off their mobile phones.
ผู้โดยสารทุกคนต้องปิดโทรศัพท์มือถือ

All students in the school participated in the meeting.
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเข้าร่วมการประชุม

All sloths are slow.
สลอธทุกตัวเชื่องช้า

Every

Every student is writing an essay.
นักเรียนทุกคนกำลังเขียนเรียงความ

Every member of the team received a medal.
สมาชิกในทีมทุกคนได้รับเหรียญรางวัล

You are late almost every morning!
คุณมาสายเกือบจะทุกเช้า

Each

You should allocate the same amount of time to each question.
คุณควรจัดสรรเวลาที่เท่ากันในแต่ละคำถาม

Each student has a different opinion.
นักเรียนแต่ละคนมีความคิดเห้นที่แตกต่างกัน

I wore gold earrings on each ear.
ฉันใส่ต่างหูสีของที่หูแต่ละข้าง

โครงสร้างประโยค

นอกจากความหมายของ All, Every และ Each จะแตกต่างกันแล้ว โครงสร้างประโยคก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีวิธีการใช้ที่ต่างกัน

All + Plural noun (All จะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์)
Every + Singular noun (Every จะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์)
Each + Singular noun (Each จะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์)

ภาพเปรียบเทียบการใช้ All, Every และ Each
ภาพเปรียบเทียบการใช้ All, Every และ Each

All จะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์
จุดสังเกต: คำนามที่ตามหลัง All students มีการเติม s หรือเป็นคำนามในรูปพหูพจน์

Every จะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์
จุดสังเกต: คำนามที่ตามหลัง Every student ไม่เติม s หรือเป็นคำนามในรูปเอกพจน์

Each จะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์
จุดสังเกต: คำนามที่ตามหลัง Every student ไม่เติม s หรือเป็นคำนามในรูปเอกพจน์

สรุป

  • การใช้ All, Every และ Each มีความแตกต่างกันอย่างไร ขึ้นอยู่กับบริบทว่า ต้องการพูดว่า “ทั้งหมด”, “ทุก” หรือว่า “แต่ละ” เช่น All students นักเรียนทั้งหมด Every student นักเรียนทุกคน หรือ Each student นักเรียนแต่ละคน
  • All จะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ เช่น all students, all cats หรือ all cars เป็นต้น
  • Every จะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ เช่น every student, every cat หรือ every car เป็นต้น
  • Each จะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ เช่น each student, each
To top