กรุณารัดเข็มขัดนิรภัย ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

รัดเข็มขัดนิรภัย

กรุณารัดเข็มขัดนิรภัย ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Fasten seat belt, Fasten your seat belt หรือ Buckle up ทั้งหมดนี้ หมายถึงรัดเข็มขัดนิรภัย

ตัวอย่าง

Please fasten your seat belt, we’re ready to go.
(กรุณารัดเข็มขัดนิรภัย เราพร้อมที่จะไปแล้ว)

Please buckle up now. The plane will be landing soon.
(กรุณารัดเข็มขัดนิรภัย เครื่องบินกำลังจะลงจอดแล้ว)

หรืออาจพูดตรง ๆ โดยใช้คำว่า wear เลยก็ได้ เช่น

You must wear your seat belt.
(คุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัย)

To top