Made of, Made with, Made from, Made by ต่างกันอย่างไร

Made of, Made with, Made by ต่างกันอย่างไร

ในบทเรียนนี้ จะอธิบายถึงความหมาย วิธีใช้ และความแตกต่างของคำว่า Made of, Made out of, Made with, Made from, Made by และ Made in

Made of

Made of หมายถึง ทำจาก หรือทำมาจาก วัสดุหรือวัตถุดิบอะไร

โครงสร้างประโยค

  • Made of +  Material (วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้)

ตัวอย่าง

This table is made of teakwood.
โต๊ะตัวนี้ทำมาจากไม้สัก

The statue in the park is made of bronze.
รูปปั้นในสวนทำมาจากทองสัมฤทธิ์

Her dress is made of silk.
ชุดของเธอทำมาจากผ้าไหม

The car body is made of aluminum.
ตัวรถทำมาจากอลูมิเนียม

The spoon in your hand is made of stainless steel.
ช้อนในมือคุณทำจากสเตนเลส

Made out of

Made out of มีความหมายและวิธีการใช้เหมือน Made of คือหมายถึง ทำจาก หรือทำมาจากวัสดุหรือวัตถุดิบอะไร Made out of มีรูปแบบการใช้คือ Made out of + material เหมือนกับ Made of แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างกันคือ ถ้าเป็นการนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาทำใหม่ หรือ รีไซเคิลให้เลือกใช้ Made out of แทน

โครงสร้างประโยค

  • Made out of +  material (วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้)
  • Made out of + reused / recycled material (วัตถุดิบที่นำมาใช้ซ้ำ) หรือเป็นการนำมาวัสดุบางชนิดมาใช้ด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่แปลกใหม่ก็ได้

ตัวอย่าง

The car body is made out of aluminum.
ตัวรถทำมาจากอลูมิเนียม

The spoon in your hand is made out of stainless steel.
ช้อนในมือคุณทำจากสเตนเลส

The table was made out of recycled wood scraps.
โต๊ะทำมาจากเศษไม้ที่นำกลับมารีไซเคิล

The chair was made out of recycled plastic.
เก้าอี้ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล

Made from

Made from หมายถึง ทำจาก หรือ ทำมาจาก วัสุดหรือวัตถุดิบอะไร เหมือนกับ made of และ made out of แต่สิ่งที่แตกต่างคือ เมื่อใช้ Made from วัตถุดิบที่นำมาใช้จะแปรรูป จากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเช่น องุ่น นำมาหมักทำเป็นไวน์ หรือ นมถูกแปรรูปให้กลายเป็นชีส เป็นต้น

โครงสร้างประโยค

  • Made from + original raw material (วัตถุดิบต้นทาง ก่อนการแปรรูป)

ตัวอย่าง

Wine is made from grapes.
ไวน์ทำมาจากองุ่น

Paper is made from trees.
กระดาษทำมาจากต้นไม้

Cheese is made from milk.
ชีสทำมาจากนม

การใช้ Made from องุ่นแปรรูปเป็นไวน์ ต้นไม้แปรรูปเป็นกระดาษ

Made from ต่างจาก Made with ตรงที่เมื่อใช้ Made from วัสดุหรือวัตถุดิบที่นำมาใช้จะเป็นการแปรรูปจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ส่วน Made with วัสดุหรือวัตถุดิบ จะไม่ถูกเปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิง ยังคงมองเห็นได้ว่าทำมาจากอะไร

การใช้ Made with เก้าอี้ทำมาจากไม้

Made with

Made with จะใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นว่ามีวัตถุดิบ ส่วนผสม หรืออะไรส่วนประกอบบ้าง เช่น สูตรอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

โครงสร้างประโยค

  • Made with + ingredients (ส่วนผสม ส่วนประกอบ)

ตัวอย่าง

This smoothie is made with fresh fruit and yogurt.
สมูทตี้ทำมาจากผลไม้สดและโยเกิร์ต

The drink was made with orange juice and lemons.
เครื่องดื่มทำมาจากน้ำส้มและมะนาว

The chair was made with a sturdy metal frame and comfortable padding.
เก้าอี้ทำมาจากโครงเหล็กที่แข็งแรงและเบาะรองนั่งที่นั่งสบาย

The soap was made with all-natural ingredients and essential oils.
สบู่ทำมาจากส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดและน้ำมันหอมระเหย

That wine was made with grapes from a local vineyard and aged in oak barrels.
ไวน์ขวดนั้นทำมาจากองุ่นจากไร่องุ่นท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศสและบ่มในถังไม้โอ๊ก

หมายเหตุ: บางครั้งเราอาจเห็นการใช้ Made with กับสิ่งที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เช่น Made with love (ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นมีความรักเป็นส่วนประกอบ) เป็นต้น

Made by

Made by แบ่งแนวทางการใช้ได้ออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1. ใช้เพื่อบ่งบอกว่า บุคคลใด หรือบริษัทใดเป็นผู้สร้าง แนวทางที่ 2 ใช้เพื่อบ่งบอกว่าทำโดยวิธีการใดหรือกระบวนการใด

โครงสร้างประโยค

  • Made by + person / company (คน / บริษัท)
  • Made by + method / process (วิธีการ / กระบวนการ)

ตัวอย่าง

Cybertruck was made by Tesla.
รถไซเบอร์ทรัคสร้างโดยบริษัทเทสลา

The dress was made by Aunt May.
ชุดทำโดยป้าเมย์

This table was made by a skilled carpenter.
โต๊ะนี้ทำโดยช่างไม้ที่มีฝีมือ

This necklace was made by hand using recycled materials.
สร้อยคอถูกสร้างโดยใช้มือทำโดยใช้วัสดุรีไซเคิล

The logo was made by 3d printing.
โลโก้ถูกสร้างโดยใช้วิธีการพิมพ์ 3 มิติ

Made in

Made in เป็นคำที่เราพบเจอได้บ่อยครั้ง หมายถึง ผลิตที่ไหน

โครงสร้างประโยค

  • Made in + place (สถานที่)

ตัวอย่าง

Made in Thailand.
ผลิตที่ประเทศไทย

Made in China.
ผลิตที่ประเทศจีน

Made in Vietnam.
ผลิตที่ประเทศเวียตนาม

สรุป

สรุปการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หมายถึง ทำจาก หรือ ทำมาจาก พบว่ามีหลายคำมาก สามารถนำโครงสร้างของประโยคมาสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

คำศัพท์โครงสร้างประโยค
Made ofMade of + material (วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้)
– Made of wood (ทำจากไม้)
– Made of plastic (ทำจากพลาสติก)
– Made of titanium (ทำจากไทเทเนียม)
Made out ofMade out of + material (วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้)
– Made out of wood (ทำจากไม้)
– Made out of plastic (ทำจากพลาสติก)
– Made out of gold (ทำจากทองคำ)

Made out of + reused / recycled material (วัตถุดิบที่นำมาใช้ซ้ำ) หรือเป็นการนำมาวัสดุบางชนิดมาใช้ด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่แปลกใหม่ก็ได้
– Made out of recycled plastic (ทำจากพลาสติกรีไซเคิล)
– Made out of recycled wood scraps (ทำจากเศษไม้ที่นำกลับมารีไซเคิล)
Made withMade with + ingredients (ส่วนผสม ส่วนประกอบ)
Made with fresh fruit and yogurt (ทำจากผลไม้สดและโยเกิร์ต)
Made with cheese and soybean (ทำจากชีสและถั่วเหลือง)
Made fromMade from + original raw material (วัตถุดิบต้นทาง ก่อนการแปรรูป)
– Wine is made from grapes. (ไวน์ทำมาจากองุ่น)
– Paper is made from trees. (กระดาษทำมาจากต้นไม้)
Made byMade by + person / company (คน / บริษัท)
– Made by Apple (ทำโดยบริษัท Apple)
– Made by Jacky Smith (ทำโดยคุณแจ็ค สมิธ)

Made by + method / process (วิธีการ / กระบวนการ)
– Made by hand (งานทำด้วยมือ)
– Made by 3d printing (ทำโดยวิธีการพิมพ์ 3 มิติ)
Made inMade in + place (สถานที่)
– Made in China
– Made in Japan
To top