การใช้ For และ Since บอกช่วงเวลา

การใช้ For และ Since บอกช่วงเวลา