Do you know? และ Did you know? ใช้ต่างกันอย่างไร

Do you know? และ Did you know? ต่างกันอย่างไร

การตั้งคำถามด้วย Do you know? กับ Did you know? สามารถใช้ได้ทั้งคู่ แต่มีความแตกต่างกันในการคือ

Do you know? ใช้เมื่อคุณต้องการตั้งคำถาม และคำถามนั้นคุณยังไม่รู้คำตอบว่าคืออะไร คุณตั้งคำถามเพื่อต้องการทราบคำตอบจากคนที่คุณถาม

ตัวอย่าง

 • Do you know what time it is?
 • (คุณรู้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว)

 • Do you know where the nearest hospital is?
 • (คุณรู้ไหมว่าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน)

 • Do you know how to change a tire?
 • (คุณรู้วิธีการเปลี่ยนยางรถไหม)

  Did you know? ใช้เมื่อคุณต้องการตั้งคำถาม แต่คำถามนั้น คุณต้องการถามเพียงเพื่ออยากทราบว่าคนที่คุณถามนั้น รู้ข้อเท็จจริงหรือไม่ว่า… โดยที่ตัวผู้ถามนั้นรู้ข้อเท็จจริงนั้นอยู่ก่อนแล้ว

  ตัวอย่าง

 • Did you know I used to be a doctor?
 • (คุณรู้หรือไม่ว่าฉันเคยเป็นหมอ)

 • Did you know that the blue whale is the largest mammal?
 • (คุณรู้หรือไม่ว่าวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด)

 • Did you know Jack just got married?
 • (คุณรู้หรือไม่ว่าแจ็คเพิ่งจะแต่งงาน)

  สรุป

  Did you know? ใช้ตั้งคำถามเมื่อคุณทราบข้อเท็จจริงบางเรื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการถามคนอื่น ๆ ว่าทราบข้อเท็จจริงนั้นด้วยหรือไม่
  Do you know? ใช้ตั้งคำถามในเรื่องที่คุณไม่รู้ และต้องการให้ช่วยตอบคำถามให้คุณทราบ

  To top