การใช้ few, a few, little และ a little

การใช้ few, a few, little, a little

การใช้ few, a few, little, a little ค่อนข้างพบได้บ่อยในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และโดยเฉพาะในข้อสอบก็ชอบหยิบยกเอาเรื่องนี้มาออกสอบอยู่บ่อย ๆ หลักการใช้ few, a few, little, a little นั้นไม่ยากครับ แต่อาจจะสับสนอยู่บ้าง ถ้าคุณอ่านบทความนี้จบแล้ว คุณจะสามารถใช้ few, a few, little, a little ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจแน่นอน

ก่อนอื่นต้องขอแบ่งกลุ่มการใช้ออกเป็น 2 กลุ่มก่อนครับ ได้แก่ 1. การใช้ a few และ a little และกลุ่มที่ 2 การใช้ few และ little

1. การใช้ a few และ a little

กลุ่มแรกคือการใช้ a few กับ a little มีความหมายเหมือนกันคือ มีน้อย (แต่ก็ยังพอมีอยู่บ้าง) ให้ความหมายในเชิงบวก แตกต่างกันตรงที่เพียงรูปแบบการใช้เท่านั้น ซึ่งมีรูปแบบการใช้คือ

a few + คำนามนับได้ (พหูพจน์)
a little + คำนามนับไม่ได้

ให้ความรู้สึกในเชิงบวก

จะเห็นได้ว่า a few และ a little ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เวลาใช้จะให้ความหมายเชิงบวก a few จะใช้กับคำนามนับได้ ที่อยู่ในรูปแบบพหพูจน์ a little จะใช้กับคำนามนับไม่ได้

ตัวอย่าง

I have a few friends.
(ฉันมีเพื่อนน้อย (แต่ก็ยังพอมีอยู่บ้าง))

I have a little water.
(ฉันมีน้ำอยู่น้อย (แต่ก็ยังพอมีอยู่บ้าง))

*friends เป็นคำนามนับได้ และอยู่ในรูปพหูพจน์
*water เป็นคำนามนับไม่ได้

2. การใช้ few และ little

few และ little ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ไม่มี a นำหน้าเหมือนกัน หมายถึงมีน้อย (น้อยจนแทบจะไม่มี) ให้ความหมายในเชิงลบ ตรงกันข้ามกับ a few และ a little ที่ให้ความหมายในเชิงบวก มีรูปแบบการใช้ดังนี้

few + คำนามนับได้ (พหูพจน์)
little + คำนามนับไม่ได้

ให้ความหมายในเชิงลบ

ตัวอย่าง

I have few friends.
(ฉันมีเพื่อนน้อย (น้อยจนแทบจะไม่มี))

I have little water.
(ฉันมีน้ำอยู่น้อย (น้อยจนแทบจะไม่มี))

สรุป

หลักการใช้ few, a few, little, a little ทั้ง 4 คำมีความหมายเหมือนกันคือ มีน้อย แต่วิธีการใช้ต่างกัน โดยมีจุดสังเกตุคือถ้ามี a นำหน้าจะให้ความหมายเชิงบวก ถ้าไม่มี a นำหน้าจะให้ความหมายเชิงลบ โดยสามารถสรุปออกมาดังนี้

few + คำนามนับได้ (พหูพจน์)
ให้ความหมายเชิงลบ
มีน้อยจนแทบจะไม่มี

a few + คำนามนับได้ (พหูพจน์)
ให้ความหมายเชิงบวก
มีน้อยแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้าง

little + คำนามนับไม่ได้
ให้ความหมายเชิงลบ
มีน้อยจนแทบจะไม่มี

a little + คำนามนับไม่ได้
ให้ความหมายเชิงบวก
มีน้อยแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้าง

To top