การใช้ such as, ie, eg, for example, for instance, ex

การใช้ Such as, E.g., I.e., For example, For instance และ Ex เพื่อยกตัวอย่างในภาษาอังกฤษ